Ehliyet Sınav sorulari

 

Aşağıdakilerden hangisinin fatura üzerinde bulunma zorunluluğu yoktur? 

A) Müşterinin adı ve varsa ünvanı.
B) Düzenleyenin adı ve varsa ünvanı.
C) Düzenleme tarihi itibariyle müşterinin hesap bakiyesi. 
D) Düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası.
E) Malın veya için nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Envanter defterinde yalnızca açılış bilançosunun yer alması yeterlidir.
B) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulasındayalnızdfa %5 oranında gelir vergisi kesintisi (stopaj) uygulanmaktadır.
C) Yevmiye defterinin geçici vergi dönemlerinde (3 ayda bir) yazılması yeterlidir.
D) Müstahsil makbuzu mukabili satın alınan ürünlerin ticaret borsalarına tescil ettirilmesi halinde gelir vergisi kesintisi (stopajı) %50 oranında indirimli olarak uygulanır.
E) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulası üzerinde KDV yer almaz ve indirilecek (iade KDV) KDV olarak dikkate alınamaz.

Muhasebe Fişleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Muhasebe Fişleri kayıtlarda düzen sağlar.
B) Kasa açıklarının ortaya çıkarılmasını sağlar.
C) Muhasebe fişlerinin kullanımı ile ilgili yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
D) Nitelikleri aynı olan işlemlerin toplu kaydına olanak sağlar.
E) Muhasebe fişleri kayıtların kontrolünü basitleştirir.

Güncel yasal düzenlemeler dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) İşletme defterinin kapanış tasdikinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.
B) Örf ve teamüllere göre belge verilmesi ve alınması mutat olmayan hallerde muhasebe kayıtları için olmazsa olmaz durumda olan belge koşulu aranmaz.
C) Fatura ve irsaliyeli faturaların bir ayrım olmaksızın en az 4 nüsha olarak tasdik ettirilerek kullanılması zorunludur.
D) İşletmeler gider ve maliyet oluşturacak tüm kayıtları fatura veya fatura yerine geçen onaylı belgelere dayandırmak zorundadırlar.
E) Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin noter onaylı olması zorunludur.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tanzim edilir.
B) İrsaliyeli fatura en az bir asıl dört örnek düzenlenir.
C) Fatura en az bir asıl bir örnek düzenlenir.
D) Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
E) Sevk İrsaliyesi en az bir asıl iki örnek düzenlenir.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Fatura; malın sevk tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde düzenlenir.
B) Fatura; işi yapan veya malı satan tüccar tarafından düzlenir.
C) İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde de ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur.
D) Faturanın en az bir asıl üç nüsha düzenlenmesi zorunludur.
E) Fatura düzenlemek zorunda olanların nihai tüketicilere yaptıkları satışlarla ilgili olarak düzenledikleri faturalarda; müşterinin adı ve soyadı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.

Sevk İrsaliyesi İle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? 

A) Sevk İrsaliyesinde malın nereye teslim edileceğine ilişkin bilgi bulunması zorunludur.
B) Sevk İrsaliyesinde malın kime gönderileceği bilgisinin yer alması zorunludur.
C) Sevk İrsaliyesine fiyat ve tutar yazılması bir zorunluluktur.
D) Sevk İrsaliyesinin en az 3 (üç) (bir asıl iki örnek) nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur.
E) Malın sevki sırasında mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir.

Para kazanmak için ne yapabilirim ?

iş fikirleri

ek iş

evde yapılabilecek işler

yan gelir

evde iş

Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ? 

A) Seri ve Sıra Numarası.
B) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı.
C) Faturanın düzenlenme tarihi.
D) Ödeme vadesi.
E) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı.

Kollektif yatırım kuruluşları, yasal yapılarına göre ayrı ve bağımsız birer tüzel kişilik olarak kurulduklarında “…..……” adı alır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Menkul kıymet fonu
B) Yatırım ortaklığı
C) Yatırım fonu
D) Anonim ortaklık
E) Hisse senedi fonu

Menkul kıymetlerin ihraç edilmesi ve satışında yapılan aracılık faaliyetlerine ne denir? 

A) İkincil piyasa aracılık faaliyetleri
B) Menkul kıymetleştirme aracılık faaliyetleri
C) Finansman aracılık faaliyetleri
D) Birincil piyasa aracılık faaliyetleri
E) Tekil aracılık faaliyetleri

Tasarruf sahiplerinin hisse senetlerini almak suretiyle yatırım yaptıkları kollektif yatırım kuruluşlarına ne denir? 

A) Yatırım ortaklığı 
B) Anonim ortaklık
C) Yatırım fonu
D) Menkul kıymet fonu
E) Hisse senedi fonu

Önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki bir ticari malı, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını veya dövizi satın alma ya da satma şeklinde gerçekleştirilen işlemelere ne tür işlemler denir? 

A) Vadeli piyasa işlemi 
B) Takas işlemi
C) Spot piyasa
D) Etkin piyasa işlemi
E) Barter işlemi

Aşağıdakilerden hangisi somut ürün içinde yer almaz? 

A) Ürünün garantisi
B) Ürünün kalitesi
C) Ürünün ambalajı
D) Ürünün stili
E) Ürünün markası

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulası üzerinde KDV yer almaz ve indirilecek (iade KDV) KDV olarak dikkate alınamaz
B) Yevmiye defterinin geçici vergi dönemlerinde (3 ayda bir) yazılması yeterlidir
C) Müstahsil makbuzu mukabili satın alınan ürünlerin ticaret borsalarına tescil ettirilmesi halinde gelir vergisi kesintisi (stopajı) %50 oranında indirimli olarak uygulanır
D) Envanter defterinde yalnızca açılış bilançosunun yer alması yeterlidir
E) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulasındayalnızdfa %5 oranında gelir vergisi kesintisi (stopaj) uygulanmaktadır

Muhasebe Fişleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Nitelikleri aynı olan işlemlerin toplu kaydına olanak sağlar
B) Muhasebe fişleri kayıtların kontrolünü basitleştirir
C) Muhasebe fişlerinin kullanımı ile ilgili yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır
D) Kasa açıklarının ortaya çıkarılmasını sağlar
E) Muhasebe Fişleri kayıtlarda düzen sağlar

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Fatura düzenlemek zorunda olanların nihai tüketicilere yaptıkları satışlarla ilgili olarak düzenledikleri faturalarda; müşterinin adı ve soyadı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur
B) Faturanın en az bir asıl üç nüsha düzenlenmesi zorunludur
C) İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde de ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur
D) Fatura; işi yapan veya malı satan tüccar tarafından düzlenir
E) Fatura; malın sevk tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde düzenlenir

Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ?

A) Seri ve Sıra Numarası
B) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı
C) Faturanın düzenlenme tarihi
D) Ödeme vadesi
E) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı

Güncel yasal düzenlemeler dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Fatura ve irsaliyeli faturaların bir ayrım olmaksızın en az 4 nüsha olarak tasdik ettirilerek kullanılması zorunludur
B) İşletme defterinin kapanış tasdikinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılması zorunludur
C) İşletmeler gider ve maliyet oluşturacak tüm kayıtları fatura veya fatura yerine geçen onaylı belgelere dayandırmak zorundadırlar
D) Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin noter onaylı olması zorunludur
E) Örf ve teamüllere göre belge verilmesi ve alınması mutat olmayan hallerde muhasebe kayıtları için olmazsa olmaz durumda olan belge koşulu aranmaz

Sevk İrsaliyesi İle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

A) Sevk İrsaliyesinde malın nereye teslim edileceğine ilişkin bilgi bulunması zorunludur
B) Sevk İrsaliyesinde malın kime gönderileceği bilgisinin yer alması zorunludur
C) Sevk İrsaliyesine fiyat ve tutar yazılması bir zorunluluktur
D) Sevk İrsaliyesinin en az 3 (üç) (bir asıl iki örnek) nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur
E) Malın sevki sırasında mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fatura en az bir asıl bir örnek düzenlenir
B) Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tanzim edilir
C) Sevk İrsaliyesi en az bir asıl iki örnek düzenlenir
D) Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur
E) İrsaliyeli fatura en az bir asıl dört örnek düzenlenir

İhraç edilmiş menkul kıymetlerin alınıp satılmasında, bir başka ifade ile el değiştirmesinde, alıcı ve satıcı emirlerinin yerine getirilmesi amacıyla yürütülen aracılık faaliyetlerine ne denir?

A) İkincil piyasa aracılık faaliyetleri
B) Tekil aracılık faaliyetleri
C) Birincil piyasa aracılık faaliyetleri
D) Finansman aracılık faaliyetleri
E) Menkul kıymetleştirme aracılık faaliyetleri

Para kazanmak için ne yapabilirim ?

iş fikirleri

ek iş

evde yapılabilecek işler

yan gelir

evde iş

 

Piyasalar ..?.. olarak ikiye ayrılır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Mal piyasaları ? Sermaye Piyasaları
B) Reel piyasalar ? Mal Piyasaları
C) Hizmet piyasaları ? Sermaye Piyasaları
D) Gerçek piyasalar ? Hizmet Piyasaları
E) Finansal piyasalar ? Sermaye Piyasaları

İkinci el piyasaların temel fonksiyonlarından biri de “…..” dır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Alıcıların dilediğinde ellerindeki varlıkları satarak likidite gereksiniminin karşılanması
B) Şirketlerin özkaynak finansmanını olanağının sağlanması
C) İlk ihraç maliyetlerinin düşürülmesi
D) Etkin kâr dağıtımının sağlanması
E) Sermayenin tabana yayılmasının sağlanması

Satın almak istedikleri mal, hizmet veya menkul kıymetler için gereken satın alma gücüne sahip alıcılar ile alıcıların talep ettikleri mal, hizmet veya menkul kıymetlere sahip olup da bunları satmak isteyen satıcıların amaçlarını gerçekleştirecek şekilde buluşmalarını sağlayan her türlü ortama ……. denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Reel piyasa
B) Mal piyasası
C) Hisse senedi piyasası
D) Piyasa
E) Borsa

Kısa vadeli fon arzının ve fon talebinin karşılaştığı piyasalara ………. denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Para piyasası
B) Gerçek piyasalar
C) İkinci el piyasası
D) Sermaye piyasası
E) Birinci el piyasa

Tasarruf sahiplerinin hisse senetlerini almak suretiyle yatırım yaptıkları kollektif yatırım kuruluşlarına ne denir?

A) Anonim ortaklık
B) Yatırım ortaklığı
C) Hisse senedi fonu
D) Yatırım fonu
E) Menkul kıymet fonu

Aşağıdakilerden hangisi başlıca sermaye piyasası kurumlarından biri değildir?

A) Derecelendirme Kuruluşları
B) Darphane
C) Takas Saklama Kuruluşları
D) Bağımsız Denetim Kuruluşları
E) Aracı Kurumlar

Menkul kıymetlerin ihraç edilmesi ve satışında yapılan aracılık faaliyetlerine ne denir?

A) İkincil piyasa aracılık faaliyetleri
B) Finansman aracılık faaliyetleri
C) Tekil aracılık faaliyetleri
D) Birincil piyasa aracılık faaliyetleri
E) Menkul kıymetleştirme aracılık faaliyetleri

Tasarruf sahiplerinin katılma belgelerini almak suretiyle katıldıkları kollektif yatırım kuruluşlarına ne denir?

A) Menkul kıymet fonu
B) Hisse senedi fonu
C) Anonim ortaklık
D) Yatırım ortaklığı
E) Yatırım fonu

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama tanımındaki değişimin gerçekleşmesindeki koşullardan değildir?

A) Taraflar arasında iletişim olmalıdır
B) Taraflar değişime istekli olmalıdır
C) En az iki taraf bulunmalıdır
D) Tarafların önerileri reddetme hakkı bulunmalıdır
E) Taraflar değişimin fayda sağlayacağına inanmasa da pazarlama faaliyeti gerçekleşir

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fonksiyonlarından biri değildir?

A) Üretim fonksiyonu
B) Pazarlama fonksiyonu
C) Finansman fonksiyonu
D) Rekabet fonksiyonu
E) Yönetim fonksiyonu

Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarlarının demografik özelliklerinden biri değildir?

A) Tüketicilerin yaşa göre dağılımı
B) Nüfus artış hızı
C) Tüketicilerin cinsiyet dağılımı
D) Tüketicilerin satın alma gücündeki dağılım
E) Tüketicilerin kentlere göre dağılımı

Bütünleşmiş pazarlama çabaların aşağıdakilerden hangisinin boyutu olarak değerlendirilir?

A) Yeşil pazarlama anlayışı
B) Satış anlayışı
C) Üretim anlayışı
D) Toplumsal pazarlama anlayışı
E) Modern pazarlama anlayışı

Pazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tüketici pazarlarında satınalma işlemini yerine getirenler, örgütsel pazarlarındakilere göre daha ustadırlar
B) Tüketici pazarlarında alıcı sayısı örgütsel pazarlara göre oldukça fazladır
C) Tüketici ile alıcı farklı şeylerdir
D) Bir ülkedeki herkes tüketici pazarlarının bir üyesidir
E) Tüketici pazarlarında alınan miktar örgütsel pazarlara göre düşüktür

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel pazarların sınıflandırılmasında kullanılan öğelerden biri değildir?

A) Kar amacı gütmeyen işletmeler pazarı
B) Satıcı pazarı
C) Üretici pazarı
D) Tüketici pazarı
E) Hükümet pazarı

Aşağıdakilerden hangisi pazar tanımı içinde yer almaz?

A) Teknoloji sağlayanlar
B) Gerçek alıcılar
C) Harcayacak geliri bulunanlar
D) Belirli bir geliri harcama isteği olanlar
E) Potansiyel alıcılar

Aşağıdakilerden hangisi tüketici ürünlerinin sınıflandırılmasındaki öğelerden biri değildir?

A) Kolayda ürünler
B) Beğenmeli ürünler
C) Lüks ürünler
D) Özellikli ürünler
E) Aranmayan ürünler

Aşağıdakilerden hangisi üretim maliyetinin bir parçasıdır?

A) Pazarlama giderleri
B) Genel yönetim giderleri
C) Satış giderleri
D) Malzeme giderleri
E) Reklam giderleri

Z Üretim İşletmesi’nin, üretime yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı 200.000 TL ve fiili genel üretim giderleri tutarı 207.000 TL’dir. İşletme fazla veya eksik genel üretim giderleri tutarını, satılan mamul maliyeti, mamul ve yarı mamul stokları arasında paylaştırmaktadır. Satılan mamul maliyetine yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı 120.000 TL’dir. Buna göre, işletmenin satılan mamul maliyetine, genel üretim giderleri tutarından ne kadar fazla veya eksik yükleme yapıldığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 7.000 TL Eksik yükleme yapılmıştır
B) 4.200 TL Eksik yükleme yapılmıştır
C) 4.200 TL Fazla yükleme yapılmıştır
D) 4.058 TL Eksik yükleme yapılmıştır
E) 4.058 TL Fazla yükleme yapılmıştır

Stoklar, Özel Maliyetler, Peşin Ödenen Kira Giderleri hangi maliyet türüne örnek olarak verilir?

A) Tükenmemiş maliyet
B) Sabit maliyet
C) Sistematik maliyet
D) Değişken maliyet
E) Tükenmiş maliyet

Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi fiyatların yükseldiği dönemde en yüksek malzeme stok maliyetini ve en yüksek brüt satış karını verir?

A) Hareketli ortalama maliyet yöntemi
B) İlk giren ilk çıkar yöntemi
C) Son giren ilk çıkar yöntemi
D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
E) Basit ortalama maliyet yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi genel üretim giderlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Bazı genel üretim giderlerinin tutarları ancak dönem sonunda belli olur
B) Genel üretim giderleri mamullere bir dağıtım anahtarı yardımıyla yüklenir
C) Genel üretim giderleri ile mamuller arasında direkt bir ilişki yoktur
D) Genel üretim giderleri mamullere doğrudan yüklenebilir
E) Genel üretim giderlerinin bazıları değişken bazıları sabit nitelikte olabilir

A mamulünün dönüştürme maliyeti 2.500,00 TL, asal maliyeti 3.500,00 TL, direkt ilk madde ve malzeme gideri 2.000,00 TL ise; direkt işçilik giderleri ile genel üretim giderleri tutarları ne kadardır?

A) Direkt İşçilik Giderleri: 1.250 TL Genel Üretim Giderleri: 1.250 TL
B) Direkt İşçilik Giderleri: 500 TL Genel Üretim Giderleri: 2.000 TL
C) Direkt İşçilik Giderleri: 1.500 TL Genel Üretim Giderleri: 1.000 TL
D) Direkt İşçilik Giderleri: 2.000 TL Genel Üretim Giderleri: 500 TL
E) Direkt İşçilik Giderleri: 1.000 TL Genel Üretim Giderleri: 1.500 TL

Bir dönemin hasılatının elde edilmesi amacıyla kullanılmış, tükenmiş maliyetlere ne ad verilir?

A) Gelir
B) Zarar
C) Gider
D) Kar
E) Harcama

Aşağıdaki ticaret unvanlarından hangisi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun değildir?

A) Mehmet Tekin Ticaret
B) Martı Donatma İştiraki
C) Metin Gündüz Kollektif Şirketi
D) Ali Yılmaz Pazarlama A.Ş.
E) Yıldız İthalat İhracat Limited Şirketi

Aşağıdakilerden hangisi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun kitaplarından değildir?

A) Taşıma Hukuku
B) Ticari İşletme
C) Sigorta Hukuku
D) Ticaret Şirketleri
E) Deniz Ticareti

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ticari işe uygulanacak hükümlerin sırası doğru olarak verilmektedir?

A) Emredici hükümlerSözleşme hükümleriGenel hükümlerTicari hükümlerticari örf ve adet
B) Emredici hükümlerSözleşme hükümleriticari hükümlerGenel hükümlerTicari örf ve adet
C) Sözleşme hükümleriEmredici hükümlergenel hükümlerTicari hükümlerticari örf ve adet
D) Ticari hükümlerEmredici hükümlersözleşme hükümlerigenel hükümlerticari örf ve adet
E) Emredici hükümlerSözleşme hükümleriTicari hükümlerTicari örf ve adetGenel hükümler

Aldatıcı hareket veya iyiniyet kurallarına aykırı diğer suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suistimali” ne ne ad verilir?

A) Haksız kazanç
B) Haksız rekabet
C) Dürüstlük kuralına aykırı davranış
D) Hakkın kötüye kullanımı
E) Ticari rekabet

Aşağıdakilerden hangisi kullanım amacına göre markalara ilişkin bir sınıflandırmadır?

A) Kollektif markaGaranti markası
B) Ticaret markasıHizmet markası
C) Bireysel markaFerdi marka
D) Ferdi markaKollektif marka
E) Bireysel markaGaranti markası

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari işletmenin türleri verilmektedir?

A) Ticarethane, fabrika, ticari şekilde işletilen diğer müesseseler
B) Fabrika, iktisadi işletme, ticarethane
C) Ticarethane, esnaf işletmesi, iktisadi işletme
D) Ticarethane, esnaf işletmesi, tacir işletmesi
E) Tacir işletmesi, esnaf işletmesi, iktisadi işletme

İşletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşletme adı
B) Marka
C) Ticari işletmenin şubesi
D) Ticaret unvanı
E) Şahıs ticaret unvanı

Aşağıdakilerden hangisinin iflası istenemez?

A) Limited şirket
B) Adi şirket
C) Kollektif şirket
D) Anonim şirket
E) Adi Komandit şirket

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

A) Gerçek kişi tacir
B) Ticari mümessil
C) Tüzel kişi tacir
D) Esnaf
E) Kollektif şirket ortağı

Aşağıdakilerden hangisinin fatura üzerinde bulunma zorunluluğu yoktur?

A) Malın veya için nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı
B) Düzenleme tarihi itibariyle müşterinin hesap bakiyesi
C) Düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası
D) Müşterinin adı ve varsa ünvanı
E) Düzenleyenin adı ve varsa ünvanı

Defter Tasdikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

A)Yeni işe başlayan mükellefler defterlerini işe başlamadan önce tasdik ettirmek durumundadırlar.

B)Öteden beri işlerine devam etmekte olanlar defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda yasal defterlerini tasdik ettirmek zorundadırlar.

C)Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterlerin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda yasal defterlerini tasdik ettirmek zorundadırlar.

D)Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflığın kalktığı tarihten başlayarak altı ay içerisinde defterlerini tasdik ettirmek zorundadır. 

E)Defterlerini ertesi yıl kullanmak isteyen mükellefler hesap döneminin ilk ayında defterlerine gerekli tasdik işlemini yaptırmak zorundadırlar.

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarından biri değildir? 

A)Çek

B)Poliçe

C)Yatırım fonu katılma belgeleri

D)Bono

E)Mevduat sertifikası

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının özelliklerinden biri değildir? 

A)İhraç eden işletmeler için finansman, satın alanlar için bir yatırım aracıdırlar.

B)Niteliklerine bağlı olarak ortaklık veya alacaklılık sağlarlar.

C)Belli bir nominal değer ile ihraç edilirler.

D)Menkul kıymetler, nama veya hamiline yazılı olabilirler.

E)Üzerinde yazılı olan nominal değerleri ile piyasa değerleri birbirlerine eşittir.

Uzun vadeli fon arzının ve fon talebinin karşılaştığı piyasalara “…..” denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A)Sermaye piyasası 

B)Gerçek piyasalar

C)Birinci el piyasa

D)İkinci el piyasası

E)Para piyasası

Nama yazılı hisse senetleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A)Nama yazılı hisse senetlerinin borsa değeri, devamlı olarak artar.

B)Nama yazılı hisse senetlerinin toplamı ödenmiş sermayenin yarısını geçemez.

C)Nama yazılı hisse senetleri için borsalarda ayrı bir alt piyasa vardır.

D)Hamiline hisse senedine dönüşmeden borsada alınıp satılması olanaklı değildir 

E)Nama yazılı hisse senetlerinin borsa değeri nominal değerinden büyüktür.

İhraç edilmiş menkul kıymetlerin alınıp satılmasında, bir başka ifade ile el değiştirmesinde, alıcı ve satıcı emirlerinin yerine getirilmesi amacıyla yürütülen aracılık faaliyetlerine ne denir? 

A)İkincil piyasa aracılık faaliyetleri 

B)Finansman aracılık faaliyetleri

C)Tekil aracılık faaliyetleri

D)Birincil piyasa aracılık faaliyetleri

E)Menkul kıymetleştirme aracılık faaliyetleri

Piyasalar .. olarak ikiye ayrılır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A)Mal piyasaları Sermaye Piyasaları 

B)Reel piyasalar Mal Piyasaları

C)Hizmet piyasaları Sermaye Piyasaları

D)Gerçek piyasalar Hizmet Piyasaları

E)Finansal piyasalar Sermaye Piyasaları

Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun sağlayacağı yararlardan biri değildir? 

A)Etkin ve hızlı takas süreci sağlamak

B)Finansal kurum suiistimallerinin daha hızlı ve daha yüksek oranda saptayabilmek

C)Menkul kıymetlerin tek merkezde toplanılarak muhafazasını kolaylaştırmak

D)Sahtecilik, kayıp, çalınma vb. maliyet ve risklerden kaçınmak

E)Menkul kıymetleri ihraççıları ile yatırımcıları arasındaki ilişkilerde etkinlik artışı sağlamak

Menkul kıymetlerin borsadaki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyatına “…….” denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A)Nominal fiyatı

B)Cari fiyatı

C)İhraç fiyatı

D)Emsal fiyatı

E)Piyasa fiyatı

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel pazarların sınıflandırılmasında kullanılan öğelerden biri değildir? 

A)Satıcı pazarı

B)Hükümet pazarı

C)Kar amacı gütmeyen işletmeler pazarı 

D)Tüketici pazarı

E)Üretici pazarı

Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarlarının demografik özelliklerinden biri değildir? 

A)Tüketicilerin satın alma gücündeki dağılım 

B)Tüketicilerin kentlere göre dağılımı

C)Nüfus artış hızı

D)Tüketicilerin cinsiyet dağılımı

E)Tüketicilerin yaşa göre dağılımı

Aşağıdakilerden hangisi işletme çevresindeki sosyal çevre değişkenlerinden biri değildir? 

A)Aile yapısı

B)Yaşam tarzı

C)Nüfusun büyüme hızı

D)Tüketim kalıpları

E)İşsizlik oranı

Aşağıdakilerden hangisi kolayda ürünlerin özelliklerinden biri değildir? 

A)Tüketicilerin temel ihtiyaçlarına hitap ederler

B)Plansız satın almalara konu olurlar

C)Satın alma faaliyeti sık şekilde gerçekleşir

D)Sınırlı sayıda satış noktası bulunur 

E)Satın alma için fazla zaman harcanmaz

Bütünleşmiş pazarlama çabaların aşağıdakilerden hangisinin boyutu olarak değerlendirilir? 

A)Satış anlayışı

B)Modern pazarlama anlayışı 

C)Toplumsal pazarlama anlayışı

D)Yeşil pazarlama anlayışı

E)Üretim anlayışı

Hizmetler için en etkili olacak olan tutundurma karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir 

A)Duyurum

B)Kişisel satış

C)Reklam 

D)Doğrudan pazarlama

E)Halkla ilişkiler

Tüketicilerle uzun süreli ilişkiler kurulması üzerine dayanan pazarlama felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Bütünleşmiş pazarlama

B)Toplumsal pazarlama

C)Veri tabanlı pazarlama 

D)İlişkisel pazarlama

E)Sosyal sorumluluk pazarlaması

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fonksiyonlarından biri değildir? 

A)Finansman fonksiyonu

B)Pazarlama fonksiyonu

C)Üretim fonksiyonu

D)Rekabet fonksiyonu 

E)Yönetim fonksiyonu

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekte gelir elde etmek amacıyla kullanacağı varlıklarını ifade etmek için kullanılır? 

A)Gider

B)Aktifleştirilmiş gider 

C)Gelir

D)Tükenmiş maliyet

E)Hasılat

Aşağıda farklarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A)Fiili miktar standart miktardan fazla ise fark olumsuz, az ise olumludur.

B)Standart fiyat fiili fiyattan yüksek ise fark olumlu, düşük ise olumsuzdur.

C)Standart ücret fiili ücretten yüksek ise fark olumlu, düşük ise olumsuzdur.

D)Fiili fiyat standart fiyattan düşük ise fark olumlu, yüksek ise olumsuzdur.

E)Standart süre fiili süreden kısa ise fark olumlu, uzun ise olumsuzdur.

B Üretim İşletmesi’nin yıllık 100.000 birim satış hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:Birim Satış Fiyatı12,5 TLBirim Değişken Maliyet7,5 TLToplam Sabit Maliyetler195.000 TLBaşabaş Noktası Satış Miktarı39.000 BirimBu bilgilere göre, birim değişken maliyetin %20 azaltılması durumunda başabaş noktası satış tutarında ne kadarlık bir azalış meydana gelir? 

A)160.000 TL

B)112.500 TL 

C)192.500 TL

D)125.000 TL

E)115.000 TL

Yardımcı üretim gider yerleri ile hizmet gider yerlerinde toplanan giderlerin, esas üretim gider yerlerine dağıtılmasına ne ad verilir? 

A)Birinci dağıtım

B)Doğrusal dağıtım

C)Üçüncü dağıtım

D)İkinci dağıtım 

E)Toptan dağıtım

D Üretim İşletmesi’nin yıllık 60.000 birim satış hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:Birim Satış Fiyatı35 TLBirim Değişken Maliyet20 TLToplam Sabit Maliyetler600.000 TLBu bilgilere göre, birim değişken maliyetin %15 artırılması durumunda başabaş noktası satış miktarında ne kadarlık bir değişim meydana gelir? 

A)10.000 Birim Artış

B)25.000 Birim Azalış

C)5.000 Birim Artış

D)20.000 Birim Artış 

E)15.000 Birim Azalış

Z Üretim İşletmesi’nin dönem içi üretim faaliyetlerine ilişkin maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir
dönem sonu mamul stokları12.000 TL.
Dönem sonu yarı mamul stokları3.000 TL.
Dönem başı mamul stokları8.000 TL.
Dönem başı yarı mamul stokları6.000 TL.
Satılan mamul maliyeti10.000 TL.

Bu bilgilere göre, işletmenin dönem içinde katlanılan üretim maliyeti kaç TL’dir? ”

A)9.000 TL.

B)4.000 TL.

C)7.000 TL.

D)3.000 TL.

E)11.000 TL.

Bir kumaş fabrikasında, aşağıdaki gider yerlerinden hangisi hizmet gider yerine bir örnek olarak verilebilir? 

A)Yemekhane 

B)Boyama

C)Dokuma

D)Üretim planlama bölümü

E)Yatırım planlama bölümü

Aşağıda bir üretim işletmesinin üçer aylık dönemler itibariyle bir yıllık bütçelenmiş satış miktarları yer almaktadır.

——————————–1. Dönem -2. Dönem -3. Dönem -4. Dönem
Bütçelenmiş Satış Miktarı 400 Birim 600 Birim 700 Birim 1.000 Birim

İşletme her dönem sonunda bir sonraki dönem için bütçelediği satışların %5’i kadarlık stok miktarını elinde bulundurmak istemektedir. Bu bilgilere göre, ikinci üç aylık dönem itibariyle bütçelenen üretim miktarı ne kadardır? 

A)665 Birim

B)630 Birim

C)635 Birim 

D)605 Birim

E)600 Birim

Aşağıdakilerden hangisi, toplam brüt satış karını ifade eden bir eşitlik değildir? 

A)(Birim Katkı Payı x Satış Miktarı) Toplam Sabit Maliyetler

B)(Birim Satış Fiyatı Birim Değişken Maliyet) x Satış Miktarı Toplam Sabit Maliyetler 

C)Toplam Satış Hasılatı Toplam Üretim Maliyeti

D)(Katkı Oranı x Toplam Net Satışlar) Toplam Sabit Maliyetler

E)(Toplam Net Satışlar Toplam Değişken Maliyetler) Satılan Mamuller Maliyeti

Bir üretim işletmesinde standart maliyet sistemine göre muhasebe kayıtları tutuluyorsa, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A)Üretim giderleri maliyet dönemi sonunda standart tutarları üzerinden yansıtma hesaplarının alacağına kaydedilerek üretim maliyetlerine aktarılır. 

B)Direkt işçilik giderleri fiili tutarları üzerinden direkt işçilik giderleri hesabına borç kaydedilir.

C)Üretime gönderilen hammadde fiili fiyat üzerinden Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesabına alacak kaydedilir.

D)Üretimi tamamlanan mamuller standart maliyetleri üzerinden Mamuller hesabına borç kaydedilir.

E)Satılan mamuller standart maliyetleri üzerinden Satılan Mamul Maliyeti hesabına borç kaydedilir.

Aşağıdakilerden hangisi Ticari İşletme Rehni Kanununa göre ticari işletme rehninin kapsamında yer alamaz? 

A)Ticaret unvanı

B)Gayrimenkul 

C)Marka

D)İşletme adı

E)Patent

 

Para kazanmak için ne yapabilirim ?

iş fikirleri

ek iş

evde yapılabilecek işler

yan gelir

evde iş

 

K, L lehine muhatap banka üzerine 2.1.2007 tarihinde bir çek keşide ederek, keşide günü olarak 20.1.2007 tarihini yazmıştır. L, çeki 15.1.2007 tarihinde bankaya ödeme için ibraz etmiştir. Buna göre çek bedelinin ödenmesi gerekip gerekmediğini hangi seçenek doğru gerekçeyle vermektedir? 

A)Çekte yazılı keşide tarihinden itibaren 10 gün geçmemiş olduğundan L, ibraz süresini kaçırmamıştır. Banka, çek bedelini ödeyip ödememekte serbesttir.

B)İbraz süresi gerçek keşide tarihinden itibaren 10 gün olduğundan L, ibraz süresini kaçırmıştır. Banka ödemekle yükümlü değildir.

C)Çekin bir zorunlu unsuru doğru olmadığından hukuken çek hükmünde değildir. Banka böyle bir çeki ödeyemez.

D)İbraz süresi çekte yazılı keşide tarihinden başlayacağından L’nin çeki ibraz etme hakkı henüz doğmamıştır. Banka ödemekle yükümlü değildir.

E)Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek üzere ibraz olunan çek ibraz günü ödenir. Banka, çek bedelini ödemelidir.

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin sorumluluğu, şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirket aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Adi şirket

B)Kollektif şirket 

C)Paylı komandit şirket

D)Anonim şirket

E)Limited şirket

İşletme adıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A)İşletme adı işletmeleri birbirinden ayırt etmeye yarar.

B)Tescil edilmemiş işletme adlarının haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunması mümkündür.

C)Esnaf işletme adı kullanabilir.

D)6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre tescilli işletme adları ticaret sicili çevresinde korunur.

E)Tacirler işletme adı kullanmak zorundadır.

Aşağıdaki ortaklık türlerinden hangisine tüzel kişilerin ortak olması mümkün değildir? 

A)Adi ortaklık 

B)Anonim ortaklık

C)Kollektif ortaklık

D)Limited ortaklık

E)Komandit ortaklık

“İşbu poliçe mukabilinde Ahmet Ökten’e 10.2.2007 tarihinde 10.000 YTL. ödeyiniz” şeklinde bir ibareyi taşıyan poliçe; 

A)Eksik nama yazılıdır.

B)Nama yazılı olmakla birlikte kanunen eksik nama yazılı sayılır.

C)Nama yazılıdır. 

D)Emre yazılıdır.

E)Hamiline yazılıdır.

Aşağıdakilerden hangisi emre yazılı senetlerin devir şeklidir? 

A)Emre yazılı senetler zilyetliğin devri ve yazılı bir devir beyanı ile el değiştirir.

B)Emre yazılı senetler senet üzerine “emre yazılı değildir” kaydı konularak devredilir.

C)Emre yazılı senetler alacağın temliki hükmünde olan yazılı bir devir beyanı ile devredilir.

D)Emre yazılı senetler ciro ve zilyetliğin devri ile el değiştirir. 

E)Emre yazılı senetler sadece senedin teslimi ile el değiştirir.

Türk Ticaret Kanununa göre bir gerçek kişi tacire ait ticaret unvanının çekirdek kısmı nasıl olmalıdır? 

A)Gerçek kişi tacirin işletme konusunu içermelidir.

B)Gerçek kişi tacirin soyadını içermelidir.

C)Gerçek kişi tacirin adını içermelidir.

D)Gerçek kişi tacirin işletmesinin adını içermelidir.

E)Gerçek kişi tacirin kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından oluşmalıdır.

Defterlerde kayıt düzeniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yevmiye defterinde kayıtlama hatası yapıldığında söz konusu işlemin üzeri tek çizgi ile çizilerek iptal edilir ve işlem yeniden kayıtlanır.

B) Defterlerde satırlar çizilmeksizin boş bırakılamaz.

C) Yasal defter sayfaları yırtılamaz, yok edilemez.

D) Yasal defterlerin mürekkeple veya makine yazılması zorunludur.

E) İşlemlerin doğrudan belgelerden yapılması halinde kayıtların defterlere geçirilme süresi en çok 10 gündür.

01.05.20XX tarihinde yapılan muhasebe kaydının hatalı olduğu 23.06.200XX tarihinde tespit edilmiştir. Söz konusu işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile düzeltilir (Muhasebe işlemleri Bilgisayar Marifetiyle yapılmaktadır).

A) Yevmiye defterinin ilgili sayfadaki maddesi, (03.05.200XX tarihli yevmiye kaydının) üzerine İPTAL yazılarak işlem neticelendirilir.

B) 3.05.20XX tarihli fiş bilgisayar ortamında düzeltilir (Yeni bir kayıt üretilmez).

C) Hatanın tespit edildiği tarihte ilk fişin dolayısıyla yevmiye maddesinin ters kaydı yapılır ve devamında doğru işlem kaydı gerçekleştirilmek üzere yeni bir kayıt (fiş) oluşturulur.

D) 03.05.20XX tarihli fiş kayıtlardan çıkarılır.

E) 03.05.20XX tarihli fiş 23.06.200XX tarihinde ters kayıt yapılmak suretiyle ilk fişin kayıtlar üzerindeki etkisi yok edilir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Vergi uygulamaları bakımından yasal defterlerin kapanış tasdiki zorunlu değildir.

B) 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre yevmiye defterine en geç Ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdiki tatbik edilmesi zorunludur.

C) Serbest meslek kazanç defteri günlük işlenmesi koşulu ile bilgisayar kağıdı tasdik ettirmek suretiyle tutulabilir.

D) İşletme defterleri bilgisayar kağıdı tasdik ettirmek suretiyle de tutulabilir.

E) Defterİ Kebir (Büyük Defter)’in kapanış tasdiki en geç mart ayı sonuna kadar noter aracılığı ile yaptırılmalıdır.

Hisse senetlerinin defter değerini hesaplamak için aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılır?

A) Sermaye yedekleri / Hisse senedi sayısı

B) Dağıtılmamış kârlar / Hisse senedi sayısı

C) Özkaynaklar / Hisse senedi sayısı

D) Ödenmiş sermaye / Hisse senedi sayısı

E) Aktif toplamı / Hisse senedi sayısı

Şirketin tasfiye değerini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

A) Şirket varlıklarının satışından dönem net zararı indirildikten sonra kalan tutardır.

B) Şirket varlıklarının maliyet bedelinden dönem net zararı indirildikten sonra kalan tutardır.

C) Şirket varlıklarının satışından sağlanacak tutardan, borçlar çıkarıldıktan sonra kalan tutardır.

D) Şirket varlıklarından birikmiş amortismanlar indirildikten sonra kalan tutardır.

E) Şirket varlıklarının satışından sağlanabilecek tutardır.

Menkul kıymetlerin borsadaki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyatına “…..?..” denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Emsal fiyatı

B) İhraç fiyatı

C) Cari fiyatı

D) Nominal fiyatı

E) Piyasa fiyatı

Hizmet üretimi sırasında insan unsuru aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Tatmin üzerinde etkili olması

B) Müşterilerin algılamaları

C) Müşterilerin beklentileri

D) Kalite üzerinde etkili olması

E) Fiziksel unsurların kalitesi

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlere ilişkin genişletilmiş pazarlama karması içinde yer alır?

A) Dağıtım

B) Tutundurma

C) Fiziksel kanıtlar

D) Ürün

E) Fiyat

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin farklı şekilde algılanmasına neden olan etkenlerden biri değildir?

A) Tüketicilerin farklı beklentilere sahip olmaları

B) Kolay bir şekilde ölçülebilir olması

C) Tüketicilerin farklı kültür yapılarına neden olmaları

D) Hizmetlerin tanımlanmasının güç olması

E) Tüketicilerin farklı algılamalara sahip olmaları

Aşağıdakilerden hangisi hizmetler için en etkin dağıtım yöntemidir?

A) Yaygın dağıtım

B) Seçici dağıtım

C) Genel dağıtım

D) Doğrudan dağıtım

E) Özel dağıtım

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin pazarlanmasında karşılaşılan güçlüklerden biri değildir?

A) Müşterilere aynı kalitede hizmetin kolayca sunulabilmesi

B) Eşanlı üretim ve tüketimin olması

C) Standartlaşma sağlanamaz

D) Soyut olduklarından kolayca tanımlanabilirler

E) Teşhiri güçtür

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin özellikleri nedeniyle tutundurma faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan değildir?

A) Hizmetin tutundurma faaliyetini sunanlardan ayrılamaması

B) Tutundurma faaliyetleri ile müşterileri eğitmek gerekir.

C) Çalışanlar tutundurma faaliyetleri dışında yer almalıdır.

D) Daha yüksek risk algılanması

E) Personel tutundurmanın önemli bir etkenidir.

M Üretim İşletmesi’nin üretmekte olduğu kamyon için gerekli olan lastiklere ilişkin Nisan ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

Dönem Başı Stoku : 800 adet x 60 TL/adet
Satın Alınan : 6 Nisan, 200 adet x 65 TL/adet

Kullanılan : 11 Nisan, 900 adet
Satın Alınan : 22 Nisan, 900 adet x 69 TL/adet

Kullanılan : 24 Nisan, 500 adet

İşletme, stok hareketlerini hareketli ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin üretimde kullandığı lastiklerin maliyeti ne kadardır?

A) 90.000 TL.

B) 93.000 TL.

C) 89.000 TL.

D) 97.000 TL.

E) 80.000 TL.

Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi fiyatların yükseldiği dönemlerde en düşük malzeme stok maliyetini ve en düşük brüt satış karını verir?

A) İlk giren ilk çıkar yöntemi

B) Son giren ilk çıkar yöntemi

C) Basit ortalama maliyet yöntemi

D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi

E) Hareketli ortalama maliyet yöntemi

Bir üretim işletmesi genel üretim giderleri için esnek bütçeler hazırlarken direkt işçilik saatlerini yükleme ölçüsü olarak kullanmaktadır. Buna göre, direkt işçilik saatleri artırılırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

A) Direkt işçilik saati başına düşen genel üretim giderleri değişmez.

B) Toplam sabit genel üretim giderleri artarken değişken genel üretim giderleri değişmez.

C) Toplam değişken genel üretim giderleri azalırken sabit genel üretim giderleri artar.

D) Direkt işçilik saati başına düşen genel üretim giderleri azalır.

E) Toplam bütçelenmiş genel üretim giderleri azalır.

Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ndeki 7/A seçeneğine göre gruplanan gider türlerindendir?

A) Amortismanlar ve tükenme payları

B) Çeşitli giderler

C) Genel yönetim giderleri

D) Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler

E) İşçi ücret ve giderleri

Stoklara her yeni girişten sonra birim maliyetlerin yeniden hesaplanmasına imkan veren stok değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tartılı ortalama maliyet yöntemi

B) Son giren ilk çıkar yöntemi

C) Basit ortalama maliyet yöntemi

D) Hareketli ortalama maliyet yöntemi

E) İlk giren ilk çıkar yöntemi

Oda yönetim kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Oda görevlilerinin atanması, işten el çektirilmesi ve terfisi konularında işlem yapmak yönetim kurulunun görevidir

B) Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilir

C) Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından seçilir.

D) Odalarda üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan üç seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

E) Yönetim kurulu; üye sayısı binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek, üye sayısı bin ilâ beşbin arasında olan odalarda yedi asıl ve yedi yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur

Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik ve tasdikten doğan sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) YMM’ler mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

B) Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler

C) Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle Birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

D) YMM’lerin tasdik işlemlerine ilişkin ayrıntılar, Türmob tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

E) YMM’ler yaptıkları tasdikin doğrulundan sorumludur.

SMM sınavı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sınav komisyonu üyeleri; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık veya idarî bilimler dallarının birinden lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmalıdır .

B) Sınav komisyonu 7 üyeden oluşur

C) Sınav Komisyonunun 2 üyesi Maliye Bakanlığını, 3 üyesi Yüksek Öğretim Kurulunu, 2 üyesi Türmob’u temsil eder.

D) Sınav birlik tarafından yazılı olarak yapılır

E) Sınav komisyonu Türmob tarafından seçilir.

Birlik genel kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Odalar tarafından gönderilen temsilciler Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmadıkça, Birlik genel kuruluna katılamaz.

B) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği üç temsilciye ilave olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında temsilci gönderir.

C) Birlik Genel Kurulu, Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verir.

D) Birlik Genel Kurulu; Birliğin Yönetim, Disiplin ve Denetim kurullarını seçer.

E) Odaların seçtikleri temsilcilerin görev süresi 3 yıldır.

Birlik disiplin kurulu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birlik disiplin kurulunun görev süresi 3 yıldır.

B) Birlik disiplin kurulunun verdiği bütün kararlar Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır.

C) Birlik disiplin kurulu, beş asıl beş yedek üyeden oluşur.

D) Birlik Disiplin Kurulu, Oda Disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle görevlidir.

E) Birlik Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verir.

İki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kalem zimmet ve matlup şekline çevirerek, hesabın kesilmesinde çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bulunan sözleşme’ ye ne ad verilir?

A) Cari hesap sözleşmesi

B) Ticari hesap sözleşmesi

C) BorçAlacak sözleşmesi

D) Ticari iş sözleşmesi

E) Açık hesap sözleşmesi

 

 

Para kazanmak için ne yapabilirim ?

iş fikirleri

ek iş

evde yapılabilecek işler

yan gelir

evde iş

 

 

Ticari defterlerin sadece uyuşmazlıkla ilgili kısmının incelendiği duruma ne ad verilir?

A) Bilirkişi incelemesi

B) Denetim

C) İbraz

D) Devir

E) Teslim

Ticaret siciline ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Tescil işlemi kural olarak ilgililerin talebi üzerine gerçekleşir.

B) Ticaret sicili kayıtları, nerede bulunursa bulunsun, üçüncü şahıslar hakkında kaydın Ticaret sicili gazetesi ile ilanını izleyen iş gününden itibaren hüküm ifade eder.

C) Ticaret unvanları ticaret siciline tescil edilen hususlardan biridir.

D) Sicil memurunun tescili talep edilen hususun kamu düzenine aykırı olup olmadığını inceleme yetkisi vardır.

E) Ticaret sicili asliye ticaret mahkemesi bünyesinde tutulur.

Aşağıdakilerden hangisi acentenin temsil yetkisi kapsamında değildir?

A) Aracılıkta bulunduğu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda taciri mahkemede temsil etme.

B) Aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelere ilişkin olarak ihtar çekme.

C) Tacire ait taşınmazları devretme.

D) Aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelere ilişkin olarak ihbarları kabul etme.

E) Yazılı olarak yetkilendirilmesi halinde tacir adına sözleşme yapma.

Ticari vekile ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Özel yetkisi olmaksızın tacir adına borç para alamaz.

B) Ticari vekilin temsil yetkisinin ticaret siciline kaydettirilmesi gerekir.

C) Temsil yetkisi işletmenin olağan işleriyle sınırlıdır.

D) Ticari işletme için atanabilir.

E) Tacirin bağımlı yardımcısıdır.

Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicilinde ilgilinin talebi olmaksızın işlem yapılmasına örnek olarak gösterilebilir?

A) İşletme adının tescili.

B) Markanın tescili.

C) Merkezin kaydının silinmesi üzerine şubenin kaydının silinmesi.

D) Ticaret unvanının tescili.

E) Anonim şirket genel kurul kararlarının tescili.

Türk Ticaret Kanunu’na göre tacirler tutmak zorunda oldukları defterleri son kayıt tarihinden itibaren kaç yıl süre ile saklamak zorundadır?

A) 15 yıl

B) 3 yıl

C) 10 yıl

D) 5 yıl

E) 20 yıl

Acenteliğe ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Tacirle devamlı ilişki içinde olması

B) Acentelik faaliyetinin meslek edinilmiş olması

C) Tacirin bağımlı yardımcısı olması

D) Yaptığı faaliyet için ücretin yanı sıra olağanüstü masrafları da talep edebilmesi

E) Yazılı yetki verilmesi halinde tacir ad ve hesabına sözleşme yapabilmesi

Bir kişinin davranışlarını değerlerken, kişisel faktörlerin diğer deyişle içsel nedenlerin etkilerini yüksek, dışsal yani çevresel faktörlerin etkisini düşük ölçüde dikkate alma eğilimine ne ad verilir?

A) Temel atfetme hatası x

B) Hale etkisi

C) Kendine hizmet eğilimi

D) Yansıtma

E) Basmakalıp

Kişinin yapacağı iş hakkında belirsizlik olması ya da sosyal duygusal belirsizlik şeklinde görülebilecek olan, bireyin ne yapacağını bilememesi durumuna ne isim verilir?

A) Roller arası çatışma

B) Rol belirsizliği

C) Uzlaşma

D) Kaçınma

E) KişiRol çatışması

Bir babanın oğluna iyi bir futbolcu olmasını istediğini söylerken, derslerinin futbol yüzünden kötü olduğundan şikayet etmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Rol belirsizliği

B) Göndericiler arası rol çatışması

C) Rol göndericinin kendi içinde çatışması

D) Rollerarası çatışma

E) KişiRol çatışması

Zihinsel organizasyon nedir?

A) İnsanları ve nesneleri gruplandırırken zihnimizde oluşturduğumuz kalıplar

B) Belirli zeminde bulunan bir şeklin çeşitli bireyler tarafından değişik özelliklerinin algılanarak anlamlı hale getirilmesi

C) Bir kişinin bir olayda yaşamak istediği bir durumu veya ön planda bulunmasını beklediği bir kişiyi bulma / yaratma eğilimi ve çabaları

D) Bireyin çevreden seçerek kendince filtrelediği bilgileri anlamlı biçimde biraraya getirerek gruplaması

E) Algılayan kimsenin bir insanın veya bir olayın etkisinde kalarak diğer insanları veya olayları buna göre değerlemesi durumu

Yukarıdaki şekilde siyah noktalar aynı büyüklükte olmasına rağmen, soldaki şekilde siyah nokta sağdakinden daha küçük gibi görülmektedir. Bunun sebebi hangi kavramla açıklanmaktadır?

A) Hale etkisi

B) Yansıtma

C) Tamamlama ilkesi

D) Farklılık ilkesi

E) Gruplandırma hatası

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?

A) Envanter Defteri

B) Yevmiye Defteri

C) İşletme Defteri

D) Serbest Meslek Kazanç Defteri

E) Defterİ Kebir

Defterlerde kayıt düzeniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşlemlerin doğrudan belgelerden yapılması halinde kayıtların defterlere geçirilme süresi en çok 10 gündür.

B) Yasal defterlerin mürekkeple veya makine yazılması zorunludur.

C) Defterlerde satırlar çizilmeksizin boş bırakılamaz.

D) Yevmiye defterinde kayıtlama hatası yapıldığında söz konusu işlemin üzeri tek çizgi ile çizilerek iptal edilir ve işlem yeniden kayıtlanır.

E) Yasal defter sayfaları yırtılamaz, yok edilemez.

Yevmiye Defterine Yapılan İlk Kayıt Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Günlük Kayıt.

B) Envanter Kaydı

C) Kapanış Kaydı

D) KDV Tahakkuk İşlem Kaydı

E) Açılış Kaydı

Aşağıdakilerden hangisi Temel Mali tablolar arasında yer alır?

A) Nakit Akış Tablosu.

B) Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu.

C) Satışların Maliyeti Tablosu.

D) Gelir Tablosu.

E) Özkaynaklar Değişim Tablosu.

Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Muhasebenin yararları arasında yer almaz?

A) Raporlar ve diğer çıktıların zamanlaması daha uygun hale gelir.

B) Verilerin ve bilgilerin doğruluk payı artar.

C) Veriler daha hızlı işlenir.

D) Maliyetler, her ticari belgede düşer.

E) İşletmeyi yasal defter tutma ve tasdik ettirme yükümlülüğünden kurtarır.

Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

A) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler

B) Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler

C) Serbest Meslek Erbabı.

D) Ticaret ve Sanat Erbabı

E) Ticaret Şirketleri

Mali Tabloların veri alma ve oluşturulma sırası dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Temel Mali Tablolar ve devamında ek mali tablolar.

B) Gelir Tablosu, Bilanço, Kar Dağıtım tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu.

C) Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu.

D) Satışların Maliyeti Tablosu, Gelir Tablosu, Bilanço ve diğer ek mali tablolar.

E) Kar Dağıtım Tablosu ve devamında temel mali tablolar.

Menkul kıymetlerin borsadaki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyatına “…..…..” denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İhraç fiyatı

B) Cari fiyatı

C) Emsal fiyatı

D) Piyasa fiyatı 

E) Nominal fiyatı

Hangi menkul kıymetler geciktirilmiş bir hisse senedi ihracı (özkaynak finansmanı) aracı olarak değerlendirilebilir?

A) Katılma İntifa Senetleri

B) Banka Garantili Bonolar

C) Finansman Bonoları

D) İmtiyazlı Hisse Senetleri

E) Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller

Şirketler tarafından ihraç edilen ve vadeleri en az 90 en çok 360 gün olan kısa vadeli borçlanma senetlerine ne denir?

A) Hazine Bonosu

B) Özel Sektör Tahvili

C) Finansman Bonosu 

D) Katılma İntifa Senedi

E) Banka Garantili Bono

Özellikle şirketin kuruluşundaki katkılarından dolayı önem arz eden kişilere genellikle bedelsiz olarak verilen, oy hakkından yoksun ve yalnızca temettü hakkı olan hisse senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nama yazılı hisse senetleri

B) İntifa senetleri

C) Primli hisse senetleri

D) İmtiyazlı hisse senetleri

E) Kurucu hisse senetleri

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının özelliklerinden biri değildir?

A) İhraç eden işletmeler için finansman, satın alanlar için bir yatırım aracıdırlar.

B) Belli bir nominal değer ile ihraç edilirler.

C) Niteliklerine bağlı olarak ortaklık veya alacaklılık sağlarlar.

D) Üzerinde yazılı olan nominal değerleri ile piyasa değerleri birbirlerine eşittir.

E) Menkul kıymetler, nama veya hamiline yazılı olabilirler

Tahvil çıkarma seçeneğine göre daha çok, adi hisse senedi çıkarma seçeneğinden daha az maliyetli bir menkul kıymeti çıkararak fon sağlayan şirket aşağıdakilerden hangisini yapmış olabilir?

A) Değişken faizli tahvil çıkarmıştır.

B) Bedelsiz sermaye artırımına gitmiştir.

C) İmtiyazlı hisse senedi çıkarmıştır.

D) Sabit faizli tahvil çıkarmıştır.

E) Primli hisse senedi çıkarmıştır.

Nominal değerinden daha yüksek bedelle satılan tahvillere ne ad verilir?

A) Kuponsuz Tahvil

B) Primli Tahvil

C) Değişken Faizli Tahvil

D) Garantili Tahvil

E) Başabaş Tahvil

Hizmet pazarlamasında geleneksel pazarlama faaliyetlerini temsil eden unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşılıklı pazarlama

B) Dış pazarlama

C) İlişkisel pazarlama

D) Sinsi pazarlama

E) İç pazarlama

Muhasebe hizmetlerin, hizmetlerin sınıflandırılmasında aşağıdaki gruplardan hangisine girmektedir?

A) Profesyonellik gerektiren hizmetler 

B) Kalifiye iş gücü gerektirmeyen hizmetler

C) Kamusal fayda gerektirmeyen hizmetler

D) Kalifiye hiş gücü gerektiren hizmetler

E) Deneyim gerektiren hizmetler

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin dayanıksız olmaları ile ilgili bir sonuçtur?

A) Standartlaştırılamamaları

B) Bir otelin satamadığı bir yatağı, ertesi gün satamaması

C) Kolaysa görüntülenememeleri

D) Vitrinlerde teşhir edilmesinin zor olması

E) Küçük miktarlarda denenemezler

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin gelişme nedenlerinden değildir?

A) İnsanların daha fazla boş zamanının olması

B) Hizmetlerin tüm işletmeler için farklılaştırma aracı olarak kullanılmaya başlanması

C) Hizmetlerin ekonominin önemli bir kısmını oluşturması

D) Fiziksel ürünler için geliştirilen taktiklerin rekabette yeterli olmaması

E) Gelişmiş ülkelerin hizmet toplumuna dönüşmüş olmaları

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin tanımlanmasında kullanılmamıştır?

A) Dokunulabilir bir ürünle sonuçlanmaması

B) Ürünlere fayda eklemesi

C) Ürünün biçiminde değişikliğe yol açmaması

D) Satışa sunulan ya da malların satışıyla birlikte sağlanan eylemler olmaması 

E) Yaratıldıkları anda varlık bulan ürünler olması

Aşağıdakilerden hangisi optimum stok düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Talep miktarı

B) Sipariş maliyeti

C) Satış fiyatı

D) Stok bulundurma maliyeti

E) Alış fiyatı

Genel üretim giderlerinin belli bir kısmının makinelerin bozulmasından dolayı üretime ara verilmesinden kaynaklanan sabit giderler olduğu saptanmıştır. Buna göre, toplam genel üretim giderlerinin üretime yüklenmesinde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)
MAMULLER XXX
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLER XXX
GİDER TAHAKKUKLARI XXX

B)
MAMULLER XXX
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ XXX
MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI XXX

C)
YARI MAMULLERÜRETİM XXX
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA XXX

D)
YARI MAMULLERÜRETİM XXX
DÖNEM KARI VEYA ZARAR XXX
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA XXX

E) 
CEVAP YARI MAMULLERÜRETİM XXX 
CEVAP ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLER XXX 
CEVAP GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA XXX 

Gelecek dönemlere ilişkin olarak peşin ödenen giderlerin cari döneme ait kısmı aşağıdaki maliyet türlerinden hangisini ifade eder?

A) Tükenmiş maliyet

B) Değişken maliyet

C) Tükenmemiş maliyet

D) Batık maliyet

E) Marjinal maliyet

X Üretim İşletmesi’nin ürettiği mamullere ilişkin verileri aşağıda verilmiştir:

Direkt İşçilik Giderleri
A Mamulü: 100.000 TL.
B Mamulü: 120.000 TL.

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
A Mamulü: 200.000 TL.
B Mamulü: 230.000 TL.

Direkt İşçilik Saati
A Mamulü: 1.000
B Mamulü: 1.200

Üretim Miktarı
A Mamulü: 2.125
B Mamulü: 1.500

İşletmenin genel üretim giderleri 275.000 TL’dir ve direkt işçilik saatine göre mamullere dağıtılmaktadır. Bu bilgilere göre, A mamulünün birim üretim maliyeti ne kadardır?

A) 225 TL.

B) 200 TL.

C) 150 TL.

D) 310 TL.

E) 200 TL.

Aşağıdakilerden hangisi tükenmiş maliyetleri ifade eder?

A) Üretim aşamasındaki her türlü harcamalar

B) Varlık niteliğini kaybetmiş, kar ve zarar hesabında dönem gelirlerinden mahsup edilen giderler

C) Üretime harcanan girdilerin maliyeti

D) Aktifleştirilmiş giderler

E) Herhangi bir amaçla yapılan ödemeler

ABC Üretim İşletmesi’nin üretmekte olduğu kumaş için gerekli olan ipliğe ilişkin Ocak ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

Satın Alınan
Kullanılan

Dönem Başı Stoku
3.000 m x 180 TL/m

42738
3.500 m x 200 TL/m

42745

3.600 m

42751

1.100 m

42753
2.300 m x 210 TL/m
İşletme stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin üretimde kullandığı ipliğin maliyeti ne kadardır?

A) 540.000 TL.

B) 580.000 TL.

C) 360.000 TL.

D) 880.000 TL.

E) 708.000 TL.

Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi fiyatların düştüğü dönemde en yüksek malzeme stok maliyetini ve en yüksek brüt satış karını verir?

A) Basit ortalama maliyet yöntemi

B) İlk giren ilk çıkar yöntemi

C) Tartılı ortalama maliyet yöntemi

D) Son giren ilk çıkar yöntemi

E) Hareketli ortalama maliyet yöntemi

M Üretim İşletmesi’nin üretmekte olduğu kamyon için gerekli olan lastiklere ilişkin Nisan ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

Satın Alınan Kullanılan 
Dönem Başı Stoku 800 adet x 60 TL/adet
6 Nisan 200 adet x 65 TL/adet
11 Nisan 900 adet
22 Nisan 900 adet x 69 TL/adet
24 Nisan 500 adet

32 AD Üretim İşletmesi’nin, üretmekte olduğu makine için gerekli olan hammaddeye ilişkin Şubat ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

Satın Alınan Kullanılan
Dönem Başı Stoku 4.000 kg x 90 TL/kg
2 Şubat 1.500 kg
19 Şubat 1.500 kg x 100 TL/m
27 Şubat 2.500 kg

İşletme, stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin Şubat ayı sonundaki hammadde stoklarının maliyeti ne kadardır?

A) 235.000 TL.

B) 135.000 TL.

C) 175.000 TL.

D) 250.000 TL.

E) 150.000 TL.

Z Üretim İşletmesi’nin, üretime yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı 200.000 TL ve fiili genel üretim giderleri tutarı 207.000 TL’dir. İşletme fazla veya eksik genel üretim giderleri tutarını, satılan mamul maliyeti, mamul ve yarı mamul stokları arasında paylaştırmaktadır. Satılan mamul maliyetine yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı 120.000 TL’dir. Buna göre, işletmenin satılan mamul maliyetine, genel üretim giderleri tutarından ne kadar fazla veya eksik yükleme yapıldığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 4.200 TL Eksik yükleme yapılmıştır.

B) 4.200 TL Fazla yükleme yapılmıştır.

C) 7.000 TL Eksik yükleme yapılmıştır.

D) 4.058 TL Fazla yükleme yapılmıştır.

E) 4.058 TL Eksik yükleme yapılmıştır.

X Üretim İşletmesi’nin ürettiği mamullere ilişkin verileri aşağıda verilmiştir:

A Mamulü B Mamulü
Direkt İşçilik Giderleri 100.000 TL. 120.000 TL.
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 200.000 TL. 230.000 TL.
Direkt İşçilik Saati 1.000 1.200
Üretim Miktarı 2.125 1.500

İşletmenin genel üretim giderleri 275.000 TL’dir ve direkt işçilik saatine göre mamullere dağıtılmaktadır.
Bu bilgilere göre, A mamulünün birim üretim maliyeti ne kadardır?

A) 200 TL.

B) 225 TL.

C) 310 TL.

D) 150 TL.

E) 210 TL.

AB Üretim İşletmesi’nin üretmekte olduğu mobilyalar için gerekli olan hammaddeye ilişkin Haziran ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

Satın Alınan Kullanılan
Dönem Başı Stoku 2.000 m3 x 95 TL/ m3
3 Haziran 1.500 m3 x 100 TL/ m3
11 Haziran 2.200 m3
18 Haziran 1.000 m3
26 Haziran 2.500 m3 x 116 TL/ m3

İşletme stok hareketlerini tartılı ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir.
Bu bilgilere göre, işletmenin sırasıyla üretimde kullandığı ve stokta kalan hammadde maliyeti ne kadardır?

A) 345.000 TL. 364.000 TL.

B) 352.000 TL. 302.000 TL.

C) 342.000 TL. 340.000 TL.

D) 360.000 TL. 340.000 TL.

E) 336.000 TL. 294.000 TL.

Güncel yasal düzenlemeler dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Örf ve teamüllere göre belge verilmesi ve alınması mutat olmayan hallerde muhasebe kayıtları için olmazsa olmaz durumda olan belge koşulu aranmaz.

B) Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin noter onaylı olması zorunludur.

C) İşletme defterinin kapanış tasdikinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.

D) Fatura ve irsaliyeli faturaların bir ayrım olmaksızın en az 4 nüsha olarak tasdik ettirilerek kullanılması zorunludur.

E) İşletmeler gider ve maliyet oluşturacak tüm kayıtları fatura veya fatura yerine geçen onaylı belgelere dayandırmak zorundadırlar.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulası üzerinde KDV yer almaz ve indirilecek (iade KDV) KDV olarak dikkate alınamaz.

B) Müstahsil makbuzu mukabili satın alınan ürünlerin ticaret borsalarına tescil ettirilmesi halinde gelir vergisi kesintisi (stopajı) %50 oranında indirimli olarak uygulanır.

C) Yevmiye defterinin geçici vergi dönemlerinde (3 ayda bir) yazılması yeterlidir.

D) Envanter defterinde yalnızca açılış bilançosunun yer alması yeterlidir.

E) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulasında yalnızdfa %5 oranında gelir vergisi kesintisi (stopaj) uygulanmaktadır

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sevk İrsaliyesi en az bir asıl iki örnek düzenlenir.

B) İrsaliyeli fatura en az bir asıl dört örnek düzenlenir.

C) Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tanzim edilir.

D) Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

E) Fatura en az bir asıl bir örnek düzenlenir.

Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun sağlayacağı yararlardan biri değildir?

A) Menkul kıymetleri ihraççıları ile yatırımcıları arasındaki ilişkilerde etkinlik artışı sağlamak

B) Sahtecilik, kayıp, çalınma vb. maliyet ve risklerden kaçınmak

C) Menkul kıymetlerin tek merkezde toplanılarak muhafazasını kolaylaştırmak

D) Finansal kurum suiistimallerinin daha hızlı ve daha yüksek oranda saptayabilmek

E) Etkin ve hızlı takas süreci sağlamak

 

 

 

Para kazanmak için ne yapabilirim ?

iş fikirleri

ek iş

evde yapılabilecek işler

yan gelir

evde iş

 

 

Herhangi bir alıcı ve satıcının herhangi bir şekilde bir araya gelerek kendilerinin belirlediği koşullara göre alım satım yapmaları halinde yaptıkları işlemler “…..…..” olarak değerlendirilir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Barter işlemi

B) Birincil piyasa işlemi

C) Tezgâh üstü piyasa işlemi

D) Takas işlemi

E) İkincil piyasa işlemi

Menkul kıymetlerin ilk alıcısına ulaştığı piyasadaki fiyata “…..…..” denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Piyasa fiyatı

B) Nominal fiyatı

C) İhraç fiyatı

D) Cari fiyatı

E) Borsa fiyatı

Menkul kıymetler bir borsada işlem görüyorsa; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Piyasa fiyatı = İhraç fiyatı

B) Borsa fiyatı = İhraç fiyatı

C) Borsa fiyatı = Piyasa fiyatı

D) İlk ihraç fiyatı = Piyasa fiyatı

E) Nominal fiyatı = Cari fiyat

Piyasalar ….. olarak ikiye ayrılır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Reel piyasalar – Mal Piyasaları

B) Finansal piyasalar – Sermaye Piyasaları 

C) Gerçek piyasalar – Hizmet Piyasaları

D) Hizmet piyasaları – Sermaye Piyasaları

E) Mal piyasaları – Sermaye Piyasaları

Tahvil çıkarma seçeneğine göre daha çok, adi hisse senedi çıkarma seçeneğinden daha az maliyetli bir menkul kıymeti çıkararak fon sağlayan şirket aşağıdakilerden hangisini yapmış olabilir?

A) Değişken faizli tahvil çıkarmıştır.

B) Bedelsiz sermaye artırımına gitmiştir.

C) İmtiyazlı hisse senedi çıkarmıştır.

D) Sabit faizli tahvil çıkarmıştır.

E) Primli hisse senedi çıkarmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe meslek mensubunda olması gereken özelliklerden değildir?

A) Yasalara karşı sorumluluk

B) Dürüstlük

C) Objektiflik

D) Bağımsızlık

E) Diğer meslek mensuplarını göz ardı edebilme

Güncel yasal düzenlemeler dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Örf ve teamüllere göre belge verilmesi ve alınması mutat olmayan hallerde muhasebe kayıtları için olmazsa olmaz durumda olan belge koşulu aranmaz.

B) Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin noter onaylı olması zorunludur.

C) İşletme defterinin kapanış tasdikinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.

D) Fatura ve irsaliyeli faturaların bir ayrım olmaksızın en az 4 nüsha olarak tasdik ettirilerek kullanılması zorunludur.

E) İşletmeler gider ve maliyet oluşturacak tüm kayıtları fatura veya fatura yerine geçen onaylı belgelere dayandırmak zorundadırlar.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulası üzerinde KDV yer almaz ve indirilecek (iade KDV) KDV olarak dikkate alınamaz.

B) Müstahsil makbuzu mukabili satın alınan ürünlerin ticaret borsalarına tescil ettirilmesi halinde gelir vergisi kesintisi (stopajı) %50 oranında indirimli olarak uygulanır.

C) Yevmiye defterinin geçici vergi dönemlerinde (3 ayda bir) yazılması yeterlidir.

D) Envanter defterinde yalnızca açılış bilançosunun yer alması yeterlidir.

E) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulasında yalnızdfa %5 oranında gelir vergisi kesintisi (stopaj) uygulanmaktadır

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sevk İrsaliyesi en az bir asıl iki örnek düzenlenir.

B) İrsaliyeli fatura en az bir asıl dört örnek düzenlenir.

C) Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tanzim edilir.

D) Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

E) Fatura en az bir asıl bir örnek düzenlenir.

Herhangi bir alıcı ve satıcının herhangi bir şekilde bir araya gelerek kendilerinin belirlediği koşullara göre alım satım yapmaları halinde yaptıkları işlemler “…..…..” olarak değerlendirilir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Barter işlemi

B) Birincil piyasa işlemi

C) Tezgâh üstü piyasa işlemi

D) Takas işlemi

E) İkincil piyasa işlemi

Menkul kıymetlerin ilk alıcısına ulaştığı piyasadaki fiyata “…..…..” denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Piyasa fiyatı

B) Nominal fiyatı

C) İhraç fiyatı

D) Cari fiyatı

E) Borsa fiyatı

Menkul kıymetler bir borsada işlem görüyorsa; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Piyasa fiyatı = İhraç fiyatı

B) Borsa fiyatı = İhraç fiyatı

C) Borsa fiyatı = Piyasa fiyatı

D) İlk ihraç fiyatı = Piyasa fiyatı

E) Nominal fiyatı = Cari fiyat

Piyasalar ….. olarak ikiye ayrılır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Reel piyasalar – Mal Piyasaları

B) Finansal piyasalar – Sermaye Piyasaları 

C) Gerçek piyasalar – Hizmet Piyasaları

D) Hizmet piyasaları – Sermaye Piyasaları

E) Mal piyasaları – Sermaye Piyasaları

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

CEVAP Geçici vergi dönemlerinde beyan edilen kazançla bağlantılı olarak kesinti yoluyla ödenen vergilerin mahsubu yapılmaz.

B) Geçici vergi hesaplaması kurumlar vergisi mükellefleri için %20 gelir vergisi mükellefleri için %15 oranında hesaplanır.

C) Geçici vergi beyannameleri vergilendirme dönemlerini izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar verilmekle birlikte ödemesi aynı ayın 17. günü akşamına kadar yapılır.

D) Geçici Vergi Beyannameleri 3,6,9 ve 12 aylık mali veriler doğrultusunda hazırlanır.

E) Geçici vergide yanılma payı %10 dur. Bu oranın aşılmaması halinde ceza ve gecikme faizi uygulanmaz.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

A) Sürekli vergi mükellefi olmayan ve Gayrimenkul sermaye iradı elde eden gerçek kişilerin kazancın elden edildiği geçici vergi döneminde geçici vergi beyannamesi vermek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

B) 2 no.lu KDV beyannamesi de 1 no.lu KDV beyannamesi ile aynı sürede elektronik ortamda verilir.

CEVAP Sürekli vergi mükellefi serbest meslek erbabı dilerse geçici vergi beyannamesi vermeyebilir.

D) KDV beyannamesi en geç takip eden ayın 24. günü verilir.

E) KDV beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

Aşağıdakilerden kazançlardan hangisi geçici vergi kapsamına girmektedir?

A) Yıllara yaygın inşaat onarım işi kazançları.

B) Arızi kazançlar.

CEVAP Ticari kazançlar.

D) Gayrimenkul sermaye iradı.

E) Noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığınca geçici yetkili noter yardımcılığı yapanların bu iş nedeniyle elde ettikleri kazançları.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

CEVAP Bankalar BSMV mükellefidirler.

B) Sermaye şirketleri içerisinde Anonim Şirketler dilerlerse gelir vergisi mükellefi olabilirler.

C) Kooperatifler damga Vergisi açısından sürekli mükellef değillerdir.

D) İşçi çalıştıran tüm işletmeler Damga Vergisi ile ilgili sürekli mükellefiyet tesis ettirmek zorundaırlar.

E) Muhtasar beyanname verilmesini gerektirir bir işlemi olmayan limited şirketler muhtasar beyanname vermek zorunda değillerdir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Akşamdan anlaşılması gereken saat : 24:00 dır)

A) Kurumlar Vergisi Beyannamesi en geç Nisan ayının 25. Günü akşamına kadar verilir.

B) Geçici Vergi Beyannamesi (-) en geç Mayıs ayının 14. Günü akşamına kadar verilir.

CEVAP Gelir Vergisi Beyannamesi(Basit Usul) en geç Mart ayının 25. Günü akşamına kadar verilir.

D) Geçici Vergi Beyannamesi (-) en geç Kasım ayının 14. Günü akşamına kadar verilir.

E) Gelir Vergisi Beyannamesi(Gerçek Usul) en geç Mart ayının 25. Günü akşamına kadar verilir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) KDV Beyannamelerinin en geç takip eden ayın 23. günü akşamına kadar verilmesi zorunluluktur.

B) -09 dönemi geçici vergi beyannamesi en geç 14/10 tarihine kadar verilir.

C) KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gereken işlemin olmaması durumunda beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

CEVAP Anonim şirketlerin Damga vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gereken işlemin bulunmaması halinde boş beyanname verme veya yazı yazma yükümlülükleri bulunmamaktadır. 

E) Banka sigorta muamele vergisi beyannamesi en geç takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ülkemizde tüm işgörenlerin yıllık beyanname vermeleri zorunludur.

B) Hizmet işletmeleri dilerlerse KDV beyannamelerini 3 aylık dönemler halinde verebilirler.

C) Sorumlu sıfatı ile verilecek KDV beyannamesinde(2 no.lu KDV beyannamesi) müstahsil makbuzu üzerinde yer alan kesintilerde beyan edilir.

CEVAP Gelir vergisi mükellefleri dilerlerse damga vergisi açısından sürek mükellefi olabilirler. 

E) Serbest olarak çalışan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (serbest meslek erbapları) Maliye Bakanlığından izin almaları koşulu ile kurumlar vergisi beyannamesi verebilirler.

Likidite kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Likidite, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücüdür.

B) Dönen varlıkların likiditesi, duran varlıkların likiditesinden yüksektir.

C) Kârlılık ile likidite arasında ters orantılı bir ilişki vardır.

Duran varlıkların likiditesi, dönen varlıkların likiditesinden yüksektir.

E) Likidite, bir varlığın daha az değer kaybı ile nakde dönüşme hızıdır.

Özkaynak ağırlıklı finansman modeli demek, “…..??…” demektir. Cümlesinde boş kalan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşletmenin finansmanında kullanılan yabancı kaynakların öz kaynaklara oranının 1’den büyük olması

B) İşletmenin finansmanında kullanılan uzun vadeli yabancı kaynakların öz kaynaklara oranının 1’den büyük olması

C) İşletmenin finansmanında kullanılan kısa vadeli yabancı kaynakların öz kaynaklara oranının 1’den büyük olması

CEVAP İşletmenin finansmanında kullanılan yabancı kaynakların öz kaynaklara oranının 1’den küçük olması

E) İşletmenin finansmanında kullanılan yabancı kaynakların, öz kaynaklara eşit olması

Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

I. Kâra geçiş noktası, satış kârının sıfır olduğu üretim veya satış düzeyidir.
II. Kâra geçiş noktasında, kâr da zarar da yoktur.
III. Kâra geçiş noktasında, toplam katkı payını toplam sabit maliyetlere eşittir.

A) II. ve III.
B) I. ve III.
C) Yalnızca II.
CEVAP I., II. ve III.
E) Yalnızca III.

Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Finansal yöneticinin temel amacı, yöneticisi olduğu işletme ortaklarının refahının en yüksek düzeyde gerçekleştirilmesidir.

II. Finansal yöneticinin temel amacı, yöneticisi olduğu işletme değerinin en yüksek düzeyde gerçekleştirilmesidir.

III. Finansal yöneticinin temel amacı, yöneticisi olduğu şirketin hisse senetlerinin piyasa değerinin en yüksek düzeyde gerçekleştirilmesidir.

A) I. ve III.
CEVAP I., II. ve III.
C) Yalnızca II.
D) II. ve III.
E) I.ve II.

Aşağıdaki formüldeki X neyi ifade etmektedir?

CEVAP Başabaş noktasındaki üretim sayısını

B) Satışların maliyetlere göre kârlılığını

C) Birim değişken maliyetlerin birim satış fiyatını % kaç etkilediğini

D) Başabaş noktasındaki satış tutarını

E) Kâra geçiş noktasındaki birim üretim sayısını

Aşağıdakilerden en doğru ifade hangisidir?

A) Tahakkuk esası; bir giderin gerçekleştiği dönemde muhasebeleştirilmesini gerektirir.

B) Tahakkuk esası; bir giderin ödeme veya borç, bir gelirin tahsilât veya alacak şeklinde ortaya çıkmasını halinde durumuna göre gelir veya gider olarak muhasebeleştirilmesini gerektirir.

C) Tahakkuk esası; bütün gelir ve giderleri tahsil edileceği veya ödemenin yapılacağı dönemlerin bir geliri veya gideri olarak muhasebeleştirilmesini gerektirir.

D) Tahakkuk esası; bir giderin yalnızca ödeme, bir gelirin yalnızca tahsilât şeklinde ortaya çıkmasını halinde durumuna göre gelir veya gider olarak muhasebeleştirilmesini gerektirir.

CEVAP Tahakkuk esası; bir giderin yalnızca borç, bir gelirin yalnızca alacak şeklinde ortaya çıkmasını halinde durumuna göre gelir veya gider olarak muhasebeleştirilmesini gerektirir. 

Bireylerin gelecek dönemlerine ilişkin emeklilik, sigorta, ev vb. kişisel gereksinimlerin doğuracağı nakit akışlarının planlanması ile uğraşan finans alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finansal Yönetim

B) Portföy Yönetimi

C) Makro Finans

D) Finansal Risk Yönetimi

CEVAP Bireysel Finans

Birden fazla mamul üreten bir işletmede aşağıdaki giderlerden hangisi mamul açısından endirekt sayılırken, gider yeri açısından direkt giderdir?

CEVAP Üretim atölyesindeki makine amortismanı

B) Fabrika yönetim giderleri

C) Direkt işçilik giderleri

D) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

E) Fabrika binası amortismanı

Z Üretim İşletmesi’nin, birinci dağıtım sonrası gider yerlerinde toplanan gider tutarları ile dağıtım anahtarları aşağıda verilmiştir:

——————————Esas Üretim Gider Yerleri ————–Yardımcı Gider Yerleri

——————————Kesme ———Dikiş ——————Yemekhane ———Isıtma

I. Dağıtım Toplamı 800.000 TL. 900.000 TL. ———–400.000 TL. 600.000 TL.

Personel Sayısı 100 150 20 10

Petek Sayısı 50 60 40 20

İşletme, II. Dağıtım’da kademeli dağıtım yöntemini kullanmaktadır. Isıtma’dan başlayarak yapılan dağıtımda Yemekhane personel sayısına göre, Isıtma petek sayısına göre dağıtılmaktadır.

Bu bilgilere göre, kademeli dağıtım sonrası Dikiş esas üretim gider yerinin Isıtma yardımcı gider yerinden aldığı gider tutarı ne kadardır?

A) 264.000 TL.

B) 336.000 TL.

C) 244.000 TL.

CEVAP 240.000 TL.

E) 360.000 TL.

Esas üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin, o gider yerinde üretilen mamul ve hizmet maliyetlerine yüklenmesine ne ad verilir?

A) Matematiksel dağıtım

B) Doğrusal dağıtım

CEVAP Üçüncü dağıtım

D) İkinci dağıtım

E) Birinci dağıtım

A Üretim İşletmesi’nin, birinci dağıtım sonrası gider yerlerinde toplanan gider tutarları ile Elektrik Santrali ve Spor Tesisi yardımcı gider yerlerinin diğer gider yerlerine sağladıkları hizmetlerin oranları aşağıda verilmiştir:

—————————Montaj ———Elektrik Santrali ———Spor Tesisi ———Genel Yönetim Gider Yeri

I. Dağıtım Toplamı 500.000 TL. 145.500 TL. 48.500 TL. 100.000 TL.

Elektrik Santrali %85 %10 %5

Spor Tesisi %60 %30 %10

İşletme, II. Dağıtım’da matematiksel dağıtım yöntemini kullanmaktadır.

Bu bilgilere göre, matematiksel dağıtım sonrası Elektrik Santrali’nin Spor Tesisi’nden alacağı gider tutarı ne kadardır?

CEVAP 16.500 TL.

B) 19.500 TL.

C) 6.500 TL.

D) 23.000 TL.

E) 14.500 TL.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Standart (Planlı) Dağıtım Yöntemi için yanlıştır?

A) Eksik yükleme olması durumunda, aradaki farklar üretim maliyetlerine ilave edilir.

B) Yardımcı üretim ve hizmet gider yerleri karşılıklı olarak birbirlerine pay verirler.

CEVAP Fazla yükleme olması durumunda, aradaki farklar yardımcı üretim gider yeri maliyetinden düşülür.

D) Fiili giderler ile standart giderler arasındaki dağıtım farkları önceden belirlenen oranlardan yararlanılarak esas üretim gider yerlerine dağıtılır.

E) Dağıtım fiili giderlere göre değil, önceden tahmin edilen veya bütçelenmiş gider tutarlarına göre, belirlenen dağıtım anahtarları yardımıyla yapılır.

Bir kumaş fabrikasında, aşağıdaki gider yerlerinden hangisi hizmet gider yerine bir örnek olarak verilebilir?

CEVAP Yemekhane

B) Yatırım planlama bölümü

C) Dokuma

D) Boyama

E) Üretim planlama bölümü

Gider çeşitlerinin gider yerlerine dağıtılması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Matematiksel dağıtım

B) Doğrusal dağıtım

CEVAP Birinci dağıtım

D) Üçüncü dağıtım

E) İkinci dağıtım

Aşağıdakilerden hangisi geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının uygulanacağı hallerden birisi değildir?

A) Yeminli mali müşavirlerce tasdike ilişkin ilke ve kurallara kasten aykırı davranılması veya tasdik yetkisinin kasten gerçeğe aykırı kullanılması.

B) Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarının, sahip oldukları unvan ile 3568 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinde yer alan işlerin yürütülmesi amacıyla, gerçek veya tüzel kişilere bağlı ve onların işyerlerine bağımlı olarak açık veya gizli hizmet sözleşmesi ile çalışılması.

CEVAP Yeminli mali müşavirlerce, kendisinin, eşinin, usul ve füruundan birinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının veya bunların ortak veya yönetimde oldukları firmaların işlerine bakılması veya bu yakınlıktaki akrabalarından olan serbest muhasebecilerin ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktığı işlerin, tasdik edilmesi

D) Meslek mensuplarınca, beyanname ve bildirimlerin imzalanması ve denetimi ile ilgili kural ve standartlara kasten aykırı davranılması

E) Müşterilerden makbuz düzenlemek veya her türlü yöntem ile toplanan para veya para hükmündeki değerlerin kendisine veya bir başkasına mal edilmesi veya emanetin inkar edilmesi

Aşağıdakilerden hangisi kınama cezası uygulanacak hallerden birisi değildir?

CEVAP Meslek mensuplarınca, oda yönetim, denetim, disiplin kurulu tarafından görevleri ile ilgili olarak istenen her türlü belge ve bilginin verilmemesi.

B) Meslek mensubunun kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçekdışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunması

C) Şubenin bağlı bulunduğu odanın çalışanlar kütüğüne kayıtlı sorumlu ortak görevlendirmeden şube açılması veya ortak sayısından fazla şube açılması

D) Oda ve Birlik kurullarının başkan ve üyelerinin görevleri dolayısıyla kanun ve yönetmeliklere aykırı davranması

E) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak mesleki faaliyette bulunulması

SMMM stajı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

CEVAP Aday meslek mensupları, gerekli belgelerle TÜRMOB’a başvurarak stajı başlatabilir.

B) Staj her yılın Mayıs, Eylül ve Ocak aylarında başlar. Staj kesintisiz yapılır

C) Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerinde yapılır

D) Yapılan denetlemelerde 1 yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde bulunmayanların stajı iptal edilir.

E) Staj başvuruları, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır.

Disiplin cezalarının uygulanması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma veya yeminli sıfatının kaldırılması cezasını alan meslek mensubu, elindeki işlerini, cezasının kesinleşme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde bağlı bulunduğu odaya teslim eder. Oda, belge ve evrakları iş sahibine geri verir

B) Meslekten çıkarılanlar, yeminli sıfatı kaldırılanlar ve geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulanlar, bu yasakların gereklerini derhal yerine getirirler

C) Oda disiplin kurulu kararlarının birer onaylı örneği, karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Birlik Disiplin Kurulu Başkanlığı’na gönderilir

D) Uyarma ve kınama cezaları hariç diğer disiplin cezaları, Maliye Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur.

Disiplin cezalarının uygulanabilmesi için mahkeme tarafından onaylanması şarttır

İşverenin iş sözleşmesinden doğan başlıca borcu aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP Ücret ödeme borcu

B) İş sağlığı önlemler alma borcu

C) Eşit davranma borcu

D) İşe uygun işçi çalıştırma borcu

E) İş güvenliği önlemleri alma borcu

Aşağıdakilerden hangisi asgari ücret ile ilgili mevzuat hükümlerinden biri değildir?

A) Asgari ücret tespit edilirken işçinin günlük beslenme, barınma ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınır

B) Asgari ücretten işçiler yararlanır

C) Asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler

D) Asgari ücret belirlenirken ülkenin ekonomik ve sosyal yapısı dikkate alınır

CEVAP Asgari ücret her yıl yeniden tespit edilir

Basın İş Kanununa göre işveren hastalanan gazetecinin iş sözleşmesini kaç ay süreyle feshedemez?

A) 2

B) 3

C) 5

CEVAP 6

E) 4

Aşağıdakilerden hangisi işçinin iş sözleşmesini ahlak ve iyi niyete aykırılık sebebiyle derhal fesih hakkı kapsamında değerlendirilemez?

A) İşverenin işçinin ücretini kanun hükümleri gereğince hesaplamaması

B) İşverenin işçinin aile üyelerinden birine sataşmada bulunması

C) İşverenin işçiye sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış bilgi vermesi

CEVAP İşverenin işi ile bağdaşmayan bulaşıcı bir hastalığa yakalanması

E) İşverenin işçinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi

İşçinin işini özenle görme borcunun nitelik ve kapsamı aşağıdaki kanunlardan hangisiyle düzenlenmiştir?

A) Sendikalar Kanunu

B) Borçlar Kanunu

C) Ticaret Kanunu

CEVAP İş Kanunu

E) Medeni Kanun

İşyerinde kadın çalışanlara daha düşük ücret ödeyen işveren iş sözleşmesinden doğan hangi borcunu ihlal etmiştir?

A) İş güvenliğini sağlama borcu

B) Ücret ödeme borcu

C) İşe uygun işçi çalıştırma borcu

Eşit işlem borcu

E) İş sağlığı önlemleri alma borcu

İş Hukukunun temel yasama kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP Anayasa

B) İş Kanunu

C) Medeni Kanun

D) Sendikalar Kanunu

E) Borçlar Kanunu

Deprem sonrasında artan çadır ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyette bulunan bir işyerinde ortaya çıkan ek işgücü için işçilerle yapılabilecek sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP Belirli süreli iş sözleşmesi

B) Sürekli iş sözleşmesi

C) Belirsiz süreli iş sözleşmesi

D) Takım sözleşmesi

E) Kısmi süreli iş sözleşmesi

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Komiser Yönetmeliği’ne göre anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gereken özelliklerden değildir?

A) Devlet memuru olmamak.

B) Kısıtlı olmamak.

C) İflasına karar verilmemiş olmak.

CEVAP Yükseköğrenim mezunu olmak.

E) Reşit ve mümeyyiz olmak.

 

 

Para kazanmak için ne yapabilirim ?

iş fikirleri

ek iş

evde yapılabilecek işler

yan gelir

evde iş

 

 

Anonim şirket pay sahiplerinin mali haklarından değildir?

A) Rüçhan hakkı.

CEVAP Koydukları sermayeye karşılık faiz alma hakkı.

C) Kar payı alma hakkı.

D) Tasfiye payı alma hakkı.

E) Bedelsiz pay alma hakkı.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’na göre ticaret şirketi değildir?

CEVAP Adi şirket

B) Limited şirket

C) Paylı komandit şirket

D) Kollektif şirket

E) Adi komandit şirket

Nama yazılı senetlere ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Ciro ve teslim ile devredilirler.

B) Belli bir şahsın namına olup onun emrine kaydını içermeyen, kanunen de emre yazılı olmayan senetlerdir.

CEVAP Poliçeler nama yazılı olarak düzenlenebilir.

D) Borçlu senedi öderken senedin gerçek hamilini araştırmak durumundadır.

E) Hisse senetleri nama yazılı olarak düzenlenebilir.

Anonim şirketlere ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Anonim şirket tüzel kişiliğini ticaret siciline tescil ile kazanır.

B) Anonim şirket kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi amaç için kurulabilir.

CEVAP Anonim şirketin en fazla 100 ortağı olabilir.

D) Anonim şirketin sermayesi belirli ve paylara bölünmüştür.

E) Anonim şirketin asgari sermayesi 50000TL.’dir.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmemiştir?

A) Anonim şirket

CEVAP Adi şirket

C) Adi komandit şirket

D) Kollektif şirket

E) Limited şirket

Anonim şirketlerde ortağın rızası olmaksızın elinden alınamayacak haklara ne ad verilir?

A) Kollektif haklar.

B) Bireysel haklar.

C) Çoğunluk hakları.

D) Azınlık hakları.

CEVAP Müktesep haklar.

Kıymetli evrakın doğumuna sebep olan asıl hukuki ilişkinin kıymetli evrakın geçerliliğini etkilemediği kıymetli evraka ne ad verilir?

A) İhbari kıymetli evrak.

B) İhdasi kıymetli evrak.

C) Hisse senedi.

CEVAP İlletten mücerret kıymetli evrak.

E) İllete bağlı kıymetli evrak.

Denetçinin incelemeye alacağı her tür bilgi, belge, varlık ve kayıta ne ad verilir?

Denetim kanıtı

B) Denetim planı

C) Denetim sözleşmesi

D) Denetim programı

E) Çalışma kağıdı

Denetçinin belgeler ve kayıtlar üzerinden aritmetik doğruluğu araştırmak üzere bazı hesaplamalar yapması ve bulduğu sonuçları mevcutlarıyla karşılaştırması hangi denetim tekniğidir?

A) Doğrulama

B) Belge İncelemesi

C) Fiziki İnceleme ve Sayma

D) Kayıt Sistemini İzleme

CEVAP Yeniden Hesaplama

Denetçinin kendi ekibindekiler ile yardım alacaksa müşteri işletme personeli arasında denetim alanları itibariyle denetim işlemlerini nasıl bölüştürüleceğini ve dışarıdan uzman alıp almayacağını kararlaştırdığı aşama hangisidir?

A) Maliyet planlaması

B) Zaman planlaması

C) Denetim stratejisi

D) Denetim programı

CEVAP İşgücü Planlaması

Yıllık % 25 faiz oranı üzerinden 4 yıllığına bankaya yatırılan 2 500 TL 4. yılın sonunda, kaç TL’ye ulaşır?

CEVAP 6 104 TL

B) 5 812 TL

C) 6 764 TL

D) 3 000 TL

E) 5 000 TL

Denetim işlemlerinin yer alacağı planın yazılı şekline ne denir?

A) Denetim raporu

B) Denetim sözleşmesi

C) Denetim stratejisi

Denetim programı

E) Denetim planı

Çalışma kâğıtlarının gizliliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Denetçiler tarafından saklanır ve gizli tutulur.

CEVAP Reklam aracı olabilir ve yayınlanabilir.

C) Çalışma kâğıtlarındaki bilgiler açıklanamaz ve kullanılamaz.

D) Gizlilik esası ancak vergi idaresi ve mahkemelerin de geçerli değildir.

E) Çalışma kâğıtları yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen sürelerde kanıtlayıcı belge olarak saklanır

Destekleyici kanıtların güvenilirliği için aşağıdakilerden hangisi olması gerekmez?

A) Kanıtın Geçerliliği

B) Kanıtın Zamanlılığı

C) Kanıtın Nesnelliği

CEVAP Kanıtın Kalitesi

E) Kanıtın Kaynağı

Aşağıdakilerden hangisi denetim sözleşmesi içeriğinde yer almaz?

A) Mali tabloların hazırlanması sorumluluğu

B) Denetimin genel kabul görmüş denetim standartlarına göre yapılacağı

C) Denetimin başlama ve bitiş tarihi

D) Denetimin amaç ve kapsamı

E) Denetim raporunun şekli ve teslim tarihi

“…..İşin üstlenilmesi” aşamasından sonra denetim sürecinde hangi aşama gelir?

A) Denetim Sözleşmesinin İmzalanması

B) Denetim Planının Hazırlanması

C) Denetim Programının Yapılması

D) Vergi Dairesi İle Görüşme

E) Önceki Denetçi İle Görüşme

Denetçinin belgeler ve kayıtlar üzerinden aritmetik doğruluğu araştırmak üzere bazı hesaplamalar yapması ve bulduğu sonuçları mevcutlarıyla karşılaştırması hangi denetim tekniğidir?

A) Doğrulama

B) Belge İncelemesi

C) Fiziki İnceleme ve Sayma

D) Kayıt Sistemini İzleme

E) Yeniden Hesaplama

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin amaçların arasında sayılmaz?

A) İşletme varlıklarının korunması

B) Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması yoluyla finansal raporlamanın güvenilirliğinin sağlanması

C) Faaliyetlerin işletme politikalarına uygun bir şekilde yerine getirilerek Verimliliğin ve Etkinliğin artırılması

D) Personelin işletme politikalarına, yasa ve diğer düzenlemelere uygun davranmasının sağlanması

E) Şirketi sürekli kara geçirmek

Denetçinin kendi ekibindekiler ile yardım alacaksa müşteri işletme personeli arasında denetim alanları itibariyle denetim işlemlerini nasıl bölüştürüleceğini ve dışarıdan uzman alıp almayacağını kararlaştırdığı aşama hangisidir?

A) Maliyet planlaması

B) Zaman planlaması

C) Denetim stratejisi

D) Denetim programı

E) İşgücü Planlaması

Bu gün bankaya yatırılan paraya; banka ilk yıl %12, daha sonraki 2 yıl %33, takip eden yıl için de %45 faiz uygulamıştır. Bankanın 4 yıl boyunca uyguladığı faizlerin ortalaması % kaçtır?

A) %36

B) %32

C) %30

D) %26

E) %34

Yıllık % 25 faiz oranı üzerinden 4 yıllığına bankaya yatırılan 2 500 TL 4. yılın sonunda, kaç TL’ye ulaşır?

A) 6 104 TL

B) 5 812 TL

C) 6 764 TL

D) 3 000 TL

E) 5 000 TL

Aşağıdaki formüllerden hangisi ile “…..denetim riski” hesaplanır?

A) Ön Kontrol Riski X Hata Bulamama Riski

B) Yapısal Risk + Kontrol Riski + Hata Bulamama Riski

C) Yapısal Risk + Son Kontrol Riski + Hata Bulamama Riski

D) Yapısal Risk x Kontrol Riski X Hata Bulamama Riski

E) Yapısal Risk + Hata Bulamama Riski

Çalışma kâğıtlarının gizliliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Denetçiler tarafından saklanır ve gizli tutulur.

B) Reklam aracı olabilir ve yayınlanabilir.

C) Çalışma kâğıtlarındaki bilgiler açıklanamaz ve kullanılamaz.

D) Gizlilik esası ancak vergi idaresi ve mahkemelerin de geçerli değildir.

E) Çalışma kâğıtları yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen sürelerde kanıtlayıcı belge olarak saklanır

Aşağıdaki çalışma kâğıtlarından hangisi sürekli dosyada yer almaz?

A) Çalışma mizanı

B) Ana sözleşme

C) Hesap analiz cetveli

D) İmza sirküleri

E) Hesap planı

Bugün 1 000 TL’yi 6 yıllığına ve her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; 6. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 2 986 TL’ye ulaştığını öğrenmiştir. Bankanın ilgili hesaba uyguladığı faiz oranı % kaçtır?

A) %20

B) %15

C) %22

D) %18

E) %17

Aşağıdaki formülde ne hesaplanmaktadır?

A) Sürekli faiz

B) Basit normal faiz

C) Bileşik faiz

D) Efektif faiz

E) Reel faiz

Gelecek yıllarda yıllık faiz oranlarının sırasıyla %12, %16 ve %24 olacağı beklenmektedir. 3 yıl sonra elimize geçecek 40 000 TL’nin bugünkü değeri kaç TL’dir?

A) 24 285 TL

B) 24 137 TL

C) 24 829 TL

D) 24 347 TL

E) 24 000 TL

Bu gün bankaya yatırdığınız 2 990 TL’ye; banka ilk yıl %15, daha sonraki 3 yıl %17, takip eden 3 yıl boyunca da %22 faiz uygularsa paranın 7. yıl sonunda ulaşacağı toplam tutar kaç TL olur?

A) 10 000 TL

B) 8 500 TL

C) 10 500 TL

D) 11 000 TL

E) 9 000 TL

Gelecek yıllarda faiz oranlarının sırasıyla %10, %17; %26 olacağını varsayan birisi için 3 yıl sonra eline gececek 162 162 TL’nin bugünkü değeri kaç TL olur?

A) 115 000 TL

B) 105 000 TL

C) 100 000 TL

D) 110 000 TL

E) 90 000 TL

Bugün bankaya yatırdığımız bir miktar para % 25 faiz oranı ile değerlendirilerek yaklaşık 3 katına ulaşmıştır. Para bankada kaç dönem boyunca bekletilmiştir?

A) 7 dönem

B) 4 dönem

C) 3 dönem

D) 6 dönem

E) 5 dönem

Gelecek yıllarda yıllık faiz oranlarının sırasıyla %11, %19 ve %27 olacağı beklenmektedir. 3 yıl sonra elimize geçecek 12 000 TL’nin bugünkü değeri kaç TL’dir?

A) 7 048 TL

B) 7 998 TL

C) 7 218 TL

D) 7 908 TL

E) 7 888 TL

Gelecek yıllarda yıllık faiz oranlarının sırasıyla %14, %11, %21 ve %32 olacağı beklenmektedir. 4 yıl sonra elimize geçecek 30 000 TL’nin bugünkü değeri kaç TL’dir?

A) 16 342 TL

B) 14 843 TL

C) 15 454 TL

D) 12 321 TL

E) 11 381 TL

Verilen krediye, kredi dönemine ait faiz tutarı eklendikten sonraki tutar esas alınarak faiz ve ilgili diğer unsurlar hesaplanıyorsa; bu hesaplama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bileşik faiz hesaplaması

B) Basit dış faiz hesaplaması

C) Basit faiz hesaplaması

D) Basit iç faiz (baliğ) hesaplaması

E) Sürekli faiz hesaplaması

Gelecek yıllarda faiz oranlarının sırasıyla %20, %30; %35 olacağını varsayan birisi için 3 yıl sonra eline gececek 4 212 TL’nin bugünkü değeri kaç TL olur?

A) 2 000 TL

B) 1 900 TL

C) 1 850 TL

D) 1 920 TL

E) 1 800 TL

Bugün 3 000 TL’yi her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; n. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 4 554 TL’ye ulaştığını ve uygulanan faizin % 11 olduğunu öğrenmiştir. Para bankada kaç dönem faiz işlemine tabi tutulmuştur?

A) 3 dönem

B) 6 dönem

C) 7 dönem

D) 4 dönem

E) 5 dönem

Verilen krediden, kredi dönemine ait faiz tutarı çıkarıldıktan sonraki tutar esas alınarak faiz ve ilgili diğer unsurlar hesaplanıyorsa; bu hesaplama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürekli faiz hesaplaması

B) Bileşik faiz hesaplaması

C) Basit dış faiz hesaplaması

D) Basit faiz hesaplaması

E) Basit iç faiz (baliğ) hesaplaması

Aşağıdaki paranın zaman değeri hakkındaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Diğer koşullar aynı kalır ve faiz oranları artarsa bugünkü değer artar.

B) Faiz oranları sıfır ise bugünkü değer ve gelecek değer arasındaki fark da sıfır olur.

C) Bir sayıyı iskonto etmek, birden büyük bir sayıya bölmek demektir.

D) Diğer koşullar aynı kalır ve vade uzarsa bugünkü değer azalır.

E) Bir sayıyı iskonto etmek, birden küçük bir sayıyla çarpmak demektir.

% 25 faiz oranı üzerinden 4 yıllığına bankaya yatırılan bir miktar para 4. yılın sonunda, başlangıçta yatırılan tutarın kaç katına ulaşır?

A) 1,22 katına

B) 6,50 katına

C) 2,44 katına

D) 12,50 katına

E) 2,50 katına

Bugün X TL’yi 6 yıllığına ve her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; 6. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 4 626 TL’ye ulaştığını ve uygulanan faizin % 15 olduğunu öğrenmiştir. Bankaya başlangıçta yatırılan para kaç TL’dir?

A) 2 000 TL

B) 2 800 TL

C) 2 300 TL

D) 2 700 TL

E) 2 500 TL

Nominal değerleri 2 000 TL, 3 000 TL ve 5 000 TL olan senetlerin vadelerinin dolmasına sırasıyla 2 yıl, 5 yıl ve 6 yıl vardır. Piyasa faiz oranlarının %28 olduğu varsayımı ile bu senetlerin borçlusu ödemeyi hemen yaparak borçtan kurtulmak istemektedir. Alıcı kaç TL’den daha düşük bir ödemeyi kabul etmez?

A) 2 130 TL

B) 2 930 TL

C) 3 100 TL

D) 3 030 TL

E) 3 230 TL

Nominal değerleri 8 000 TL, 15 000 TL ve 7000 TL olan senetlerin vadelerinin dolmasına sırasıyla 5 yıl, 5 yıl ve 8 yıl vardır. Piyasa faiz oranlarının %12 olduğu varsayımı ile bu senetlerin borçlusu bu senetlerin iptal edilerek tek bir senet şeklinde ve 6 yıl vadeli olarak yeni bir senet düzenlenmesini istemektedir. Düzenlenecek bu yeni senedin nominal değeri kaç TL olmalıdır?

A) 31 340 TL

B) 28 300 TL

C) 31 000 TL

D) 21 403 TL

E) 30 040 TL

Aşağıdakilerden hangisi halka açık anonim şirketlere tanınan imkanlardan değildir?

A) Genel Kurullarda birikimli oy kullanımı

B) Ödenmiş sermayenin onda birine sahip paysahiplerinin azınlık haklarını kullanabilmesi

C) Türk Ticaret Kanunu’ndaki limitlerin üzerinde tahvil ve borçlanma senedi ihraç edebilmek

D) Temettü avansı dağıtma imkanı

E) Kayıtlı sermaye sistemine geçebilmek

Portföy yöneticiliği ve portföy işletmeciliği faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları portföy işletmeciliği yaparlar

B) Portföy yöneticiliği faaliyeti, SPK’dan yetki belgesi almış portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ya da mevduat kabul etmeyen bankalarca yapılabilir

C) Portföy yöneticiliğine yetkili kurumların, müşteriye ait varlıkları uhdelerinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutması ve kendi aktifleriyle ilişkilendirmesi yasaktır

D) Portföy yönetim şirketleri, portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi menfaat sağlamak üzere müşterilerin portföylerini bizzat kendi adlarına yönetmektirler

E) Portföy yönetim şirketleri, yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföylerini de yönetebilirler

Yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

A) Ticaret unvanlarında Yatırım Ortaklığı ibaresinin bulunması

B) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları

C) Başlangıç sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması

D) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması

E) Esas sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları

Repo ve ters repo faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Repo işlemlerinin limitine ilişkin düzenlemeler SPK tarafından yapılır

B) Repo ve ters repo işlemlerini, SPK’dan bu konuda faaliyet göstermek üzere yetki belgesi almış olan aracı kurumlar ve bankalar yapabilirler

C) Repo, bir menkul kıymetin belirli bir vadede, belirlenen fiyattan geri alınmasıdır

D) Repo işleminde menkul kıymet başlangıç valöründe satılıp, bitiş valöründe geri alınmaktadır

E) Ters Repo, bir menkul kıymetin belirli bir vadede, belirlenen bir fiyattan geri satılması işlemidir

Aşağıdakilerden aracılık faaliyetlerinden hangisi halka arza aracılık kapsamında değildir?

A) En iyi gayret aracılığı

B) Bakiyeyi yüklenim

C) Kısmen tümünü yüklenim

D) Kısmen bakiyeyi yüklenim

E) Türev araçlarının alım satımına aracılık

Yatırım fonları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Yatırım fonu tüzel kişiliği haizdir

B) Fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve saklanmasından, kurucu sorumludur

C) Yatırım Fonu kurmak için, kurucunun yatırım fonu içtüzüğünü hazırlayarak, bunun noterden tasdikli bir örneği ve Kurul’ca belirlenecek diğer belgelerle birlikte, Kurula izin için başvurması zorunludur

D) Banka ve sigorta şirketlerinin yatırım fonu kurmak üzere Kurula başvurmaları halinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın görüşü alınır

E) Bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar yatırım fonu kurabilir

Aşağıdakilerden hangisi bankaların yapabileceği aracılık faaliyetlerinden değildir?

A) Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının borsa dışında alım satımına aracılık

B) Önceden ihraç edilmiş hisse senetlerinin borsada alım satımına aracılık

C) Hisse senetleri dışında daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının borsada alım satımına aracılık

D) RepoTers repo

E) Mevduat kabul etmeyen bankalar yatırım danışmanlığı da yapabilir

5510 sayılı Kanuna göre, yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar bakımından genel sağlık sigortası prim oranı prime esas kazancın yüzde kaçıdır?

A) %12

B) %12,5

C) %14,5

D) %5

E) %7,5

Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı kanuna göre sigortalı sayılmayanlar grubunda yer almaz?

A) Tarım ve orman işlerinde iş sözleşmesiyle süreksiz çalışanlar

B) Ev hizmetlerinde çalışanlar

C) İşverenin ücretsiz çalışan eşi

D) İşKur kursiyerleri

E) Askerlik hizmetini yapmakta olanlar

5510 sayılı Kanunla çıraklar aşağıdaki risk gruplarından hangisine karşı güvence altına alınmıştır?

A) Hastalık, analık ve iş kazası

B) İş kazası, meslek hastalığı ve analık

C) Hastalık, analık ve yaşlılık

D) Yaşlılık, malullük ve ölüm

E) İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık

4447 sayılı Kanuna göre 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan sigortalı işsizlere hangi süre ile işsizlik ödeneği verilir?

A) 300 gün

B) 200 gün

C) 240 gün

D) 280 gün

E) 180 gün

Gelir vergisi mükellefi olmaları nedeniyle 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunan sigortalıların sigortalılığı ne zaman sona erer?

A) İl yetkili vergi dairesindeki kayıtlarının silinmesiyle

B) Meslek kuruluşlarına yaptırdıkları kayıtlarını sildirmeleriyle

C) Gelir vergisi mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son vermeleriyle

D) Meslek kuruluşlarının yazılı talepte bulunmasıyla

E) Gelir vergisi ödemelerinin bırakılmasıyla

Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı sigortalılığın koşullarından biri değildir?

A) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık almamak

B) Kuruma başvuruda bulunmuş olmak

C) 25 yaşından gün almış olmak

D) Zorunlu sigortalı olmamak

E) Türkiye’de ikamet etmek

5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sigortasından sigortalıya veya hak sahiplerine sağlanan yardımlardan biri değildir?

A) Sigortalıya sağlık yardımlarının yapılması

B) Sigortalıya evlilik döneminde evlenme yardımında bulunulması

C) Sigortalıya aylık olarak Kanunda belirtilen miktarda sosyal yardım zammı ödenmesi

D) Sigortalının üniversitedeki kız kardeşine eğitim bursu sağlanması

E) Sigortalıya toptan ödemede bulunulması

Vergi Usul Kanunu uyarınca “Ücret Bordrosu” için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ücret bordrosunda çalışma süresine veya ücretin ilgili olduğu süreye yer verilmelidir

B) İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmak zorundadır

C) İşverenler istisnasız her türlü ücret ödemesi için ücret bordrosu tutmak zorundadırlar

D) Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiden muaf olan ücretlerle ilgili olarak ücret bordrosu düzenlenmez

E) Ücret bordrosunda ücret üzerinden hesaplanan vergiye yer verilmelidir

Para kazanmak için ne yapabilirim ?

iş fikirleri

ek iş

evde yapılabilecek işler

yan gelir

evde iş

 

 

Kazançları bilanço esasına tabi olan mükelleflerin mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutabilmeleri için fiyat endeksindeki artışın ne kadar olması gerekmektedir?

A) Yıllık %10’dan fazla

B) Yıllık %100’den fazla

C) Son üç hesap döneminde %100’den ve son hesap döneminde %10’dan fazla

D) Yıllık %100’den fazla ve aylık %10’dan az

E) Son üç hesap döneminde %100’ün altında ve son hesap döneminde %10’dan fazla

Zirai faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi’ne tabi olan mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında aşağıdaki usullerden hangisine göre vergilendirilemezler?

A) Bilanço esası

B) Zirai işletme hesabı esası

C) Tevkifat esası

D) Gerçek usul

E) Basit usul

Gider pusulası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kazancı basit usule tabi mükellefler tarafından düzenlenebilir

B) Vergiden muaf esnaf tarafından düzenlenebilir

C) Serbest meslek erbabı tarafından düzenlenebilir

D) Birinci sınıf tüccarlar tarafından düzenlenebilir

E) Vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş olan fatura hükmündedir

Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nisbetler üzerinden hesaplanarak alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verginin tahakkuku

B) Verginin tebliği

C) Verginin tahsili

D) Verginin tarhı

E) Cezanın kesilmesi

Gelir vergisi mükellefi bay A 13.01.2010 tarihinde vefat etmiştir. Kanuni mirasçıları bay A’nın 2009 dönemi gelir vergisi beyannamesini ne zaman vereceklerdir?

A) 25 Mayıs 2010 tarihi akşamına kadar

B) 13 Mayıs 2010 tarihi akşamına kadar

C) 25 Haziran 2010 tarihi akşamına kadar

D) 25 Mart 2011 tarihi akşamına kadar

E) Mayıs 2010 döneminin sonuna kadar

Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nun kapsamına girmez?

A) İl özel idarelerinin akitten doğan alacakları

B) Devlete, Belediyelere ve İl Özel İdarelerine ait vergi, resim ve harçlar

C) Belediyelerin ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafları

D) Devlete ait vergi, resim ve harç alacaklarına ait takip masrafları

E) Belediyelerin akitten kaynaklananlar dışında kalan amme hizmeti tatbikatından kaynaklanan alacakları

Bir işletmenin faaliyet yordamlarının ve politikalarının, işletmenin herhangi bir bölümünün etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla gözden geçirilmesi aşağıdaki denetim türlerinden hangisini ifade eder?

A) İçsel denetim

B) Uygunluk denetimi

C) Özel amaçlı denetim

D) Faaliyet denetimi

E) Kamusal denetim

“…..Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik” standardı denetim standartlarından hangisinin kapsamındadır?

A) Denetimin planlanması

B) Raporlama standardı

C) Çalışma alanı standardı

D) Açıklama standardı

E) İç kontrol sistemiyle ilgili bilgi edinme

Bankaların işletmelere kredi vermeden önce yaptırdıkları denetim ne tür bir denetimdir?

A) İç denetim

B) Özel amaçlı denetim

C) Uygunluk denetimi

D) Faaliyet denetimi

E) Finansal tablo denetimi

Denetim faaliyetinin içerdiği süreçte aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kanıt toplama ve değerlendirme

B) Muhasebe müdürünün görüşüne başvurmak

C) Örnekleme yapma

D) Plan hazırlama

E) Bir görüşe varma ve bunu denetim raporuyla açıklama

Meslek örgütlerince kabul edilmiş her denetçinin her denetim faaliyetinde uyması gerekli olan kurallar dizisine ne ad verilir?

A) Muhasebe Standartları

B) Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

C) Vergi Yasaları

D) Kalite Güvence Sistemleri

E) Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi talep edenin sunulan bilginin yanıltıcı olma riskine karşı yapabileceği bir şeydir?

A) Adli muhasebeci tutmaktır.

B) Vergi dairesine başvurmaktır.

C) Bağımsız denetim görüşüne başvurmaktır

D) Adli yargıya başvurmaktır.

E) Maliye ye bildirmektir.

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin özelliklerinden biri değildir?

A) Bağımsız davranabilen,

B) Mesleki bilgi,

C) Deneyime sahip,

D) Serbest Muhasebeci olmak,

E) Yüksek ahlaki özelliklere sahip,

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı bir bilgi kullanıcısı değildir?

A) Yöneticiler

B) Toplum

C) Devlet

D) Yatırımcılar

E) Kredi verenler

Bankaya % 28 yıllık faiz oranıyla ve 3’er aylık vadelerle yatırılan bir miktar paranın bir yıl içinde sağlayacağı toplam faiz geliri başlangıçta yatırılan paranın kaç katıdır?

A) 1,07 katı

B) 1,31 katı

C) 1,24 katı

D) 1,36 katı

E) 1,12 katı

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça artacaktır.

B) Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine kalan süre daha uzun olan tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha az düşecektir.

C) Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine kalan süre daha kısa olan tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha çok düşecektir.

D) Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine kalan süre daha uzun olan tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha çok düşecektir.

E) Tahvilin değeri, vadesine kalan süre azaldıkça; piyasa faiz oranlarından daha çok etkilenecektir.

Enflasyonun %25 olduğu koşullarda, nominal faiz oranı %40 ise, reel faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) %32,5

B) %20,0

C) %12,0

D) %30,5

E) %15,0

Bankaya % 48 yıllık faiz oranıyla ve aylık vadelerle yatırılan bir miktar paranın iki sonra sağladığı toplam faiz geliri başlangıçta yatırılan paranın yaklaşık % kaçı olur?

A) % 24’ü

B) % 4’ü

C) % 48’i

D) % 2’si

E) % 8’i

Aşağıdaki faiz ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Faiz, başkasının parasını belli bir dönem boyunca kullanma karşılığında ödenecek bedeldir. Parasını kiraya veren, kiralama dönemi sonunda anaparasını; kiralama dönemi boyunca da faiz isteyecektir. Bir ülke ekonomisinde aynı anda farklı faiz oranları olamaz. Her mal veya hizmette olduğu gibi, bir mal olarak kabul edilen paranın fiyatı da paraya ilişkin arz ve talebe göre belirlenir. Parayı borç olarak verenler, paralarını hemen veya istedikleri anda tüketmek veya elde hazır bulundurarak likit kalmak avantajlarından fedakârlık ederler.

A) Yalnızca IV

B) Yalnızca V

C) Yalnızca I

D) Yalnızca II

E) Yalnızca III

“…..Reel faiz oranı” ile “…..gerçek risksiz faiz oranı” arasındaki farkı daha doğru ifade eder.

A) Reel faiz oranı ile gerçek risksiz faiz oranı arasında fark yoktur.

B) Reel faiz oranı riski içermez, enflasyonu içerir. Gerçek risksiz faiz oranı enflasyonu içerir riski içermez.

C) Reel faiz oranı hem riski ve hem de enflasyonu içerir. Gerçek risksiz faiz oranı hem enflasyonu hem de riski içermez.

D) Reel faiz oranı riski içerir ancak enflasyonu içermez. Gerçek risksiz faiz oranı hem enflasyonu hem de riski içermez.

E) Reel faiz oranı riski içermez, enflasyonu içerir. Gerçek risksiz faiz oranı hem enflasyonu hem de riski içermez.

Bankaya % 80 yıllık faiz oranıyla ve 6’şar aylık vadelerle yatırılan bir miktar paranın bir yıl içinde sağlayacağı toplam faiz geliri başlangıçta yatırılan paranın kaç katıdır?

A) 1,80 katı

B) 1,60 katı

C) 1,40 katı

D) 1,96 katı

E) 1,86 katı

Piyasa faiz oranları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Enflasyon ve risk arttıkça piyasa faiz oranları yükselir.

B) Enflasyon arttıkça piyasa faiz oranları düşer.

C) Finansal piyasalar büyüdükçe piyasa faiz oranları büyür.

D) Risk arttıkça piyasa faiz oranları düşer.

E) Finansal piyasalar geliştikçe piyasa faiz oranları yükselir.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İzahname Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir

B) İzahname standartlarını belirleme yetkisi, SPK’nındır

C) Halkın sermaye piyasası araçlarını satın almaya daveti, izahname ile yapılır

D) Hisse senedi ihracında raf kayıt sistemini kullanan Halka açık anonim şirketlerin izahnamesinde, sadece ihraç edilecek hisse senetlerine ilişkin bilgiler yer alır

E) Sirküler tescil edilmez, sadece gazetelerde ilan edilir

Aşağıdakilerden hangisi yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için aranan şartlardan değildir?

A) Kayıtlı sermayeli olarak anonim şirket şeklinde kurulmuş olmaları

B) Başlangıç sermayelerinin kurulca belirlenen miktardan az olmaması

C) Ticaret unvanlarında yatırım ortaklığı ibaresinin bulunması

D) Hisse senetlerinin emre yazılı kıymetli evrak niteliğini taşıması

E) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması

Halka arzda sermaye piyasası araçlarının satın alan kişilere teslimi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Esas sermayeli ortaklıkların sermaye artırımlarının Ticaret Siciline tescilinden itibaren, hamiline yazılı hisse senetleri 30 gün içinde teslim edilir

B) Mevcut hisse senetlerinin halka arzında teslim, satış anında yapılır

C) Hisse senetleri dışında, tahvil ve borçlanmayı temsil eden diğer sermaye piyasası araçları satış anında teslim edilir

D) Esas sermayeli ortaklıkların sermaye artırımlarının Ticaret Siciline tescilinden itibaren, nama yazılı hisse senetleri 30 gün içinde teslim edilir

E) Kayıtlı sermayeli ortaklıkların nakit sermaye artırımlarında, teslim satış anında yapılır

Oydan yoksun paylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şirketin yetkili organı tarafından oydan yoksun pay ihracı kararı alınması

B) Esas sözleşmede oydan yoksun pay ihraç edilebileceğine ilişkin hüküm bulunması

C) Yeni pay alma hakkı imtiyazı tanınabilmesi

D) Kar payından imtiyaz tanınabilmesi

E) Kar payında tanınan imtiyaz oranının gösterilmesinin zorunlu olması

Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu’nun konusu değildir?

A) Sermaye piyasası kurulu

B) Sermaye piyasası faaliyetleri

C) Halka açık anonim şirketler arasında rekabeti düzenlemek

D) Sermaye piyasası araçlarının kurul kaydına alınması ve ihracı

E) Sermaye piyasası kurumları

Aşağıdakilerden hangisi halka arz kapsamında değildir?

A) Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için halka çağrıda bulunulması

B) Hisse senetlerinin teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmesi

C) Halkın anonim şirkete katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi

D) Hisse senetlerinin borsada işlem görmesi

E) Anonim şirketin esas sözleşme değişikliklerinin ilanı

Sermaye Piyasası Kanununda aşağıdakilerden hangisi ihraçcı olarak nitelendirilmemiştir?

A) Özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri

B) Sermaye Piyasası Kurulu

C) Kamu iktisadi teşebbüsleri

D) Anonim ortaklıklar

E) Mahalli idareler

Aşağıdakilerden hangisi kadın işçilerin çalışma yaşamında korunmasına yönelik genel önlemlerden biri değildir?

A) Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmalarının sınırlandırılması

B) Kadın işçilerin doğumdan sonra sekiz hafta çalıştırılmamaları

C) Kadın işçilerin aynı düzeydeki erkek işçilerden farklı ücretle çalıştırılmamaları

D) Kadın işçilerin yeraltındaki işlerde çalıştırılmamaları

E) Kadın işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmalarının sınırlandırılması

Yaz aylarında artan dondurma talebini karşılamak amacıyla dondurma fabrikasında yapılan fazla çalışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zorunlu sebeplerle fazla çalışma

B) Olağan sebeplerle fazla çalışma

C) Genel sebeplerle fazla çalışma

D) Olağanüstü sebeplerle fazla çalışma

E) Dönemsel fazla çalışma

Aşağıdakilerden hangisi ara dinlenme süresinin belirlenmesinde dikkate alınan unsurlardan biri değildir?

A) Mevsim

B) Gelenekler

C) İklim

D) İşçi sayısı

E) İşin niteliği

Çalışma yaşamında kadın işçilere yönelik cinsiyet temelli ayrımcılığı önlemek amacıyla alınan önlemler hangi tür önlemler arasında yer alır?

A) Kamusal önlemler

B) Bireysel önlemler

C) Genel önlemler

D) Sosyal önlemler

E) Özel önlemler

Müşteri işletme yönetiminden beyan mektubu almanın amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Müşteri ile denetçi arasındaki anlaşmazlıklarda kanıt olarak kullanılmaktadır.

B) Yönetimin beyanlarına ilişkin yanlış anlaşılma olasılığını azaltmak

C) Mali tabloların düzenlenmesinde esas sorumluluğun yönetime ait olduğunu vurgulamak,

D) Dönem içinde verilen sözlü beyanların uygunluğunun devam ettiğini belirlemek

E) Denetçinin zaman tasarrufu yapması için,

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz görüş bildirmek için kabul edilen bir durumdur?

A) Denetim kapsamına getirilen sınırlamalar mali tabloların belirli kalemleriyle ilgili kanıt toplamayı engelleyecek derecede önemli olmasına rağmen, mali tabloların bütününün doğruluğuna inanılıyorsa,

B) Mali tablolarda tam açıklama kuralına yeterince uyulmadığı halde tabloların bütünü doğru bulunuyorsa,

C) Denetim yapılan yılda önceki yıla göre G.K. G.M. İlkelerinden bazılarında önemli değişiklikler yapılmasına rağmen, bu durumun tabloların bütününün doğruluğunu bozmadığına inanılıyorsa,

D) Mali tabloların hazırlanmasında G.K. G.M. İlkelerinden bazılarına uyulmamasına rağmen, bu durumun tabloların bütününün doğruluğunu bozmadığına inanılıyorsa,

E) Mali tablolarda tam açıklama kavramına hiç uyulmamışsa.

Aşağıdakilerden hangisi denetim raporunun nitelileri arasında sayılmaz?

A) Denetim raporları her okuyanın anlayabileceği standart bir şekilde açık ve öz bir dille yazılmalıdır.

B) Denetim Raporu, denetçinin tüm denetim sürecinde yaptığı çalışmaları ve vardığı sonuçları özetlemesi açısından önemlidir

C) Denetim raporu bir garanti belgesi değildir.

D) Denetim raporunun yazılı olarak düzenlenmesi esastır.

E) Denetim raporu işletmenin dilidir.

Aşağıdakilerden hangisi bilanço sonrası olayların gözden geçirilmesi aşamasında yapılmaz?

A) Bilanço sonrası olaylarla ilgili olarak defterlerde gerekli düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını sormak

B) Mevcut en son tarihli ara mali tablolar incelemek

C) Müşteri işletmenin avukatından mevcut davalarla ilgili bilgi almak

D) Müşteri işletme yönetim kurulu tutanaklarının incelenmesi

E) Denetçiye verilen sözlü beyanları doğrulamak

Bağımsız denetçinin işletme avukatı ile görüşme yapmasına izin vermemesi

durumunda, bağımsız denetim raporunun hangi görüşü içermesi beklenmelidir?

A) Açıklama paragrafı ile birlikte şartsız görüş

B) Şartsız görüş veya olumlu görüş

C) Şartsız görüş

D) Olumsuz görüş

E) Görüş vermekten kaçınma veya şartlı görüş

Denetçinin ve müşterinin iradesi dışında oluşan, çalışma alanını sınırlayan önemli bir hususun var olması nedeniyle mali tablolara iliksin bilgi ve belgelerin elde edilememesi halinde, hangi rapor düzenlenir?

A) Şartsız rapor

B) Şartlı rapor

C) Görüş bildirmekten kaçınma

D) Olumsuz rapor

E) Olumlu rapor

Bağımsız denetim raporunun bilgi kullanıcısı için taşıdığı anlam nedir?

A) İşletmenin mali durumunu yansıtır

B) İşletmenin faaliyet sonuçlarının ne kadar iyi olduğu konusunda fikir verir

C) Analiz ve yorumların yer aldığı yıllık rapordur

D) İşletmenin mali tablolarına güveni sağlar

E) Denetlenmiş finansal tabloların yayınlandığı faaliyet raporudur

Bilanço tarihinden denetim raporunu hazırlama tarihine kadar olan zaman diliminde gerçekleşen olayları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri de incelemek kimin sorumluluğundadır?

A) Genel müdürün

B) Şirketin Yönetim Kururlunun

C) SMMM

D) Denetçinin

E) Hesap Uzmanının

Denetçi neden görüş bildirmekten kaçınır?

A) Yasal nedenlerden dolayı

B) Görüşü olumsuz olduğu için

C) Görüşü olumlu olduğu için

D) Örneklemeye başvurduğu için

E) Görüşü şartlı olduğu için.

Standart denetim raporunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Denetim raporunun verileceği adres

B) Denetim raporu ücretinin ödeneceği adres

C) Denetçinin imzası

D) Denetim raporu tarihi

E) Denetçi görüşü bölümü

Denetim raporunun içeriğinde hangisi bulunmaz?

A) Kapsam (Hesap dönemi, mali tablolar vb.)

B) Başlık (Müşteri işletmenin adı ve genel kurula hitap veya ortaklara hitap)

C) Denetim Ücreti

D) Açıklamalar

E) Görüş

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki gerçek zenginlik artışını yansıtır?

A) Enflasyon oranın düşmesi

B) Sabit fiyatlarla GSYİH’nın ABD doları cinsinden değerinin artması

C) Cari fiyatlarla GSYİH’nın ABD doları cinsinden artması

D) Cari fiyatlarla GSYİH’nın artması

E) Cari fiyatlarla GSYİH büyüme oranının artması

Ekonomik durgunluk beklendiği dönemlerde aşağıdakilerden hangisi geçerli olmaz?

A) Kısa vadeli varlıkların getirileri artar

B) Uzun vadeli varlıkların getirileri düşer

C) Kısa ve uzun dönemli varlıkların getirileri arasındaki fark artacaktır

D) Uzun vadeli varlıkların fiyatları artar

E) Kısa vadeli varlıkların fiyatları düşer

Bir ülkede cari işlemler dengesi açık veriyorsa bu açığı kapatmak için aşağıdakilerde hangisi yapılmalıdır?

A) Vergi oranlarını düşürmek gerekir

B) Yatırım harcamalarını artırmak gerekir

C) Toplam tasarrufları artırmak gerekir

D) Kamu harcamalarını artırmak gerekir

E) Transfer harcamalarını artırmak gerekir

Aşağıdakilerden hangisi harcamalar yönüyle GSYİH hesabında yer almaz?

A) Kamu harcamaları

B) Tüketim harcamaları

C) Sanayi sektörü katma değeri

D) Yatırım harcamaları

E) Net ihracat

Cari işlemler dengesi açığı GSYİH oranı hangi değerin üzerine çıktığında açığın sürdülebilirliği sorgulanmaktadır?

A) 0.01

B) 0.03

C) 0.02

D) 0.05

E) 0.005

Bir ülke sınırları içinde, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gayrisafi yurtiçi hasıla

B) Safi hasıla

C) Gayrisafi milli hasıla

D) Milli gelir

E) Milli hasıla

Kapasite kullanım oranı nasıl belirlenmektedir?

A) Normal kapasiteye göre potansiyel kapasite düzeyi karşılaştırılarak belirlenmektedir

B) Teknik kapasiteye göre potansiyel kapasite düzeyi karşılaştırılarak belirlenmektedir

C) Teknik kapasiteye göre mevcut kapasite düzeyi karşılaştırılarak belirlenmektedir

D) Normal kapasiteye göre mevcut kapasite düzeyi karşılaştırılarak belirlenmektedir

E) Potansiyel kapasiteye göre mevcut kapasite düzeyi karşılaştırılarak belirlenmektedir

Aşağıdakilerden hangisi aylık verilerdeki mevsimsel hareketlerden arındırma için kullanılır?

A) 12 aylık yüzde değişme

B) Altı aylık yüzde değişme

C) Üç aylık yüzde değişme

D) Ocak ayına göre yüzde değişme

E) Aylık yüzde değişme

Aşağıdakilerden hangisi GSYİH ile GSMH arasındaki temel farkı oluşturan büyüklüktür?

A) Transfer harcamaları

B) Dış alem net faktör gelirleri

C) Net ihracat

D) Stok harcamaları

E) Net ithalat

Aşağıdaki göstergelerden hangisi makro ekonomik durumu aylık olarak değerlendirmemize yardımcı olur?

A) Cari fiyatlarla GSYİH

B) Sabit fiyatlarla GSYİH

C) Sanayi üretim endeksi

D) GSYİH deflatörü

E) Toplam tüketim harcamaları

Bugün peşin bedelle 35 000 TL’ye satılan bir otomobili 23 yıl vadeli olarak yıllık 6 800 TL taksitle satan galericinin; piyasa faiz oranlarının 23 yıl boyunca değişmeden %17 düzeyinde kalacağı varsayımı ile kredili satıştan kazanacağı paranın bugünkü değeri, otomobilin peşin satış fiyatından kaç TL daha fazladır?

A) 3 258 TL

B) 3 068 TL

C) 3 919 TL 

D) 3 420 TL

E) 4 419 TL

Gelecek 11 yıl boyunca her 6 ayda bir ve ilgili dönemin sonunda 1 000 TL’yi yıllık %14 faiz oranı üzerinden ve her altı ayda bir faiz işletilmesi koşuluyla bankaya yatıran birisinin 22. taksidi yatırdıktan sonra bankadaki hesabının toplam tutarı kaç TL olur?

A) 48 702 TL

B) 48 906 TL

C) 48 453 TL

D) 48 807 TL

E) 49 006 TL

Para kazanmak için ne yapabilirim ?

iş fikirleri

ek iş

evde yapılabilecek işler

yan gelir

evde iş

 

Bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin bu günkü değerlerinin toplamı ile nakit çıkışlarının bu günkü değerlerinin toplamını birbirlerine eşitleyen iskonto oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç getiri oranı

B) Dış iskonto oranı

C) Kasa iskontosu oranı

D) Miktar iskontosu oranı

E) Nominal iskonto oranı

İç getiri oranı, projenin finansmanında kullanılan kaynakların maliyetinden büyük ise bu projenin kârlılık endeksi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kârlılık endeksi 1’den küçüktür.

B) Kârlılık endeksi 1’e eşittir.

C) Kârlılık endeksi 1’den büyüktür.

D) Kârlılık endeksi 0’a eşittir.

E) Kârlılık endeksi 0’dan büyüktür.

İşletmenin sağladığı son kaynak tutarı (dilimi) için sözkonusu olan maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paçal sermaye maliyeti

B) Marjinal sermaye maliyeti

C) Ortalama sermaye maliyeti

D) Nominal sermaye maliyeti

E) Fark sermaye maliyeti

Kolektif şirket açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kazançlarını basit usulde tespit edebilirler

B) Ortakların ortaklık karından aldıkları paylar ticari kazanç hükmündedir

C) I. sınıf tüccar sayılırlar

D) Kazançlarını gerçek usulde tespit edebilirler

E) Kazançlarını bilanço esasına göre tespit edebilirler

Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında aşağıda sayılan kazanç ve iratlardan hangisinde elde etme ekonomik ve hukuki tasarrufa bağlanmıştır?

A) Serbest meslek kazancı

B) Gayrimenkul sermaye iradı

C) Ücret

D) Ticari kazaç

E) Hiçbiri

Zirai faaliyetle uğraşan kolektif şirketin ortaklarının elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesleki kazanç

B) Menkul sermaye iradı

C) Ticari kazanç

D) Zirai kazanç

E) Diğer kazanç ve irat

Aşağıdaki gerçek kişilerdenhangisi Türkiye içinde ve dışında elde ettiği gelirlerin tamamı üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’na tabi olamaz?

A) İkametgâhı Türkiye’de bulunan bir kişi

B) İkametgahı yurtdışında bulunan ve tedavi dolayısı ile Türkiye’de üç yıldır kalan bir kişi

C) Türkiye’ye gelerek bir takvim yılı içerisinde altı ay boyunca Türkiye’de kalan bir kişi

D) Bir takvim yılında Türkiye’de üç kerede, geçici ayrılmalarla, üçer aydan toplam dokuz ay oturan bir kişi

E) Türkiye’de yerleşmiş olan bir kişi

Aşağıdaki gelirlerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında ticari kazanç hükmünde değildir?

A) Eshamlı komandit ortaklıklarda komanditer ortağın kardan aldığı pay

B) Coberlik işlerinden elde edilen kazançlar

C) Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar

D) Satın alınan arazinin iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde satılmasından elde edilen kazançlar

E) Eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortağın kardan aldığı pay

Aşağıdaki gider unsurlarından hangisi Gelir Vergisi Kanunu’nun uygulamasında ticari kazancın hesabında gider olarak indirilebilir?

A) İşletme sahibinin çocuklarının işletmeden aynen aldıkları değerler

B) İşletme ile ilgili sözleşmelere istinaden ödenen tazminatlar

C) Her türlü para cezası

D) İşletme sahibinin küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar

E) İşletme sahiplerinin küçük çocuklarının işletmede cari hesap şeklinde alacaklarına yürütülen faizler

Bilanço esasına göre ticari kazancın tespitinde aşağıdakilerden hangisi uygulanamaz?

A) Ticari kazanç bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılatla giderler arasındaki olumlu farktır

B) Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri kullanılır

C) Öz sermayenin hesap dönemi sonu ile başındaki olumlu fark ticari kazançtır

D) İşletmeye ilave olunan değerler indirim konusu yapılır

E) İşletmeden çekilen değerler kazanca eklenir

Aşağıda yer alan mükelleflerden hangisi basit usule tabi olabilir?

A) Kolektif şirket ortakları

B) Sigorta prodüktörleri

C) Berber dükkanı işleten bir berber

D) Her türlü ilan ve reklam işiyle uğraşanlar

E) Sarraflar

Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanç sahipleri bu gelirlerini Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında hangi beyanname ile beyan ederler?

A) Katma değer vergisi beyannamesi

B) Kurumlar vergisi beyannamesi

C) Beyanname vermezler

D) Muhtasar beyanname

E) Gelir vergisi beyannamesi

XYZ Anonim Şirketinin aktifine kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen gelir aşağıdaki hangi gelir türüne girmektedir?

A) Zirai kazanç

B) Gayrimenkul sermaye iradı

C) Ticari kazanç

D) Diğer kazanç ve irat

E) Menkul sermaye iradı

S Üretim İşletmesi’nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 100 TL, birim değişken maliyeti 45 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 150.000 TL’dir. (x) toplam net satışları ifade ettiğinde, satış tutarının bir fonksiyonu olarak işletmenin toplam karı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kar = 0,45x 150.000

B) Kar = 100x 150.000

C) Kar = 45x 150.000

D) Kar = 0,55x 150.000

E) Kar = 55x 150.000

DA Üretim İşletmesi’nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 64 TL, toplam değişken maliyeti 440.000 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 140.000 TL’dir. Satış miktarı, üretim miktarına eşit olup 10.000 birimdir. İşletmenin zarar etmemesi için satması gereken en az mamul miktarı ne kadardır?

A) 9.062 birim

B) 6.000 birim

C) 4.687 birim

D) 7.000 birim

E) 6.420 birim

Aşağıdakilerden hangisi maliyetHacimKar analizlerinin dayandığı temel varsayımlardan birisi değildir?

A) Analiz dönemi boyunca toplam sabit maliyetler değişmez.

B) İşletme belirlenen satış fiyatında istediği miktarda mamul satışı yapabilmektedir.

C) Üretilen mamullerin tamamı aynı dönem içerisinde satılmaktadır.

D) Analiz dönemi boyunca üretilip satılan tüm mamuller için birim değişken maliyetler sabittir.

E) İşletmede tek tür mamul üretilmekte veya birden fazla mamul üretilmekle birlikte, her bir mamulden satılan miktarların mamul karması içerisindeki oranı değişmemektedir.

Toplam değişken maliyetleri 60.000 TL ve katkı oranı %40 olan bir işletmenin toplam net satışları ne kadardır?

A) 150.000 TL.

B) 100.000 TL.

C) 120.000 TL.

D) 24.000 TL.

E) 90.000 TL.

Birim satış fiyatı 60 TL ve katkı oranı %45 olan bir işletmenin birim değişken maliyeti ne kadardır?

A) 45 TL.

B) 27 TL.

C) 33 TL.

D) 38 TL.

E) 24 TL.

Başabaş noktası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Toplam sabit maliyetlerin toplam katkı payına oranı başabaş noktası satış miktarını verir.

B) Bu noktada kar sıfırdır.

C) İşletmenin kara geçtiği noktayı gösterir.

D) Toplam katkı payının toplam sabit maliyetlere eşit olduğu noktadır.

E) Toplam satış hasılatıyla toplam üretim maliyetinin birbirine eşit olduğu noktadır.

Toplam katkı payı 600.000 TL ve başabaş noktasında kapasite kullanım oranı %60 olan bir işletmenin toplam sabit maliyetleri ne kadardır?

A) 240.000 TL.

B) 280.000 TL.

C) 120.000 TL.

D) 360.000 TL.

E) 160.000 TL.

ABC Üretim İşletmesi’nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 20 TL, birim değişken maliyeti 9 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 200.000 TL’dir.
Bu bilgilere göre, işletmenin katkı payı ne kadardır?

A) 10 TL.

B) 9 TL.

C) 20 TL.

D) 11 TL.

E) 14 TL.

Para kazanmak için ne yapabilirim ?

iş fikirleri

ek iş

evde yapılabilecek işler

yan gelir

evde iş

Aşağıdakilerden hangisinde ödemeler bilançosundaki “…..rezervler” artar?

A) Cari işlemler dengesi + sermaye ve finans heabı + net hata ve noksan pozitif ise

B) Cari işlemler dengesi + sermaye ve finans hesabı + net hata ve noksan negatif ise

C) Cari işlemler dengesi – sermaye ve finans hesabı negatif ise

D) Cari işlemler dengesi + sermaye ve finans hesabı pozitif ise

E) Cari işlemler dengesi + sermaye ve finans heabı negatif ise

Sabit kur sisteminin geçerli olduğu bir ekonomide cari işlemler dengesi açık vermektedir ve bu açık döviz rezervleri ile finanse edilmektedir. Bu ekonomi için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A) Faiz oranları düşer ve üretim artar

B) Para arzı artar, faiz oranları düşer ve üretim artar

C) Para arzı azalır, faiz oranları artar ve üretim azalır

D) Para arzı artar ve üretim artar

E) Kur artar ve faiz oranları düşer

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde ödemeler bilançosundaki “…..net hata ve noksan” kaleminin oluşmasının nedeni değildir?

A) İhracat ve ithalat ile ilgili bilgilerin doğru kaydedilmemesi

B) Turizm gelirleri gibi bazı kalemlerin tahmin yoluyla belirlenmesi

C) Döviz tevdiat hesaplarındaki çözülmeler

D) Bavul ticareti

E) Kaçakçılık yoluyla bazı malların ülkeye getirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosu sermaye ve finans hesabını etkilemez?

A) Merkez bankası döviz rezervleri

B) Ülkenin mevcut üretim düzeyi

C) İç ve dış şoklar

D) Cari işlemler dengesi açığı

E) Ülkeler arası faiz oranı farklılıkları

Aşağıdakilerden hangisi “…..genel bütçe” içinde yer almaz?

A) Başbakanlık

B) Bakanlıklar

C) TBMM

D) Cumhurbaşkanlığı

E) İl özel idaresi

Aşağıdakilerden hangisi analitik açıdan ödemeler bilançosu “…..otonom” işlemleri arasında yer almaz?

A) Mal ithalatı

B) Merkez bankasının döviz alımı yapması

C) Mal ihracatı

D) Portföy yatırımları

E) İşçi gelirleri

Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gelir tablosu işletmenin varlık ve kaynak değişimlerini gösterir.

B) Gelir tablosunda gelecek dönem gelir ve giderleri de gösterilebilir.

C) Gelir tablosu dinamik özelliktedir.

D) Gelir tablosundaki gelir ve giderler nakit esasına göre hesaplanır.

E) Gelir tablosu, “…..nereden geldi nereye gitti tablosu” olarak da bilinir.

Özkaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Özkaynakların dönem net kârına oranı büyüdükçe işletmenin özkaynak kârlılığı artar.

B) Özkaynaklar, işletmenin borçları dışındaki finansal kaynaklarıdır.

C) Özkaynaklar tutarı, sürekli sermaye tutarından daha büyük olur.

D) Özkaynakların ödenmiş sermayeye oranı büyüdükçe, işletmenin otofinasman olanağından daha çok yararlanmış olduğu düşünülebilir.

E) Özkaynakların pasif toplamı içindeki payı büyüdükçe işletmenin finansman riski azalır.

Bilançoları, işletme bilançosu ve konsolide bilanço olmak üzere ayıran biri aşağıdakilerden hangisine göre bir ayrım yapmaktadır?

A) İşletme hukuku bakımından

B) Şekil bakımından

C) Vergi hukuku bakımından

D) Mali analiz açısından

E) Kapsam bakımından

Fon akış tablolarında kullanılan fon kavramı üç farklı içerikle tanımlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bu kapsamda değildir?

Fon, tüm finansal araçlardır.
Fon, net işletme (çalışma) sermayesidir.
Fon, para ve para benzerleridir.
Fon, otofinansman kaynaklarıdır.

A) Yalnızca II.
B) Yalnızca IV.
C) II. ve III.
D) Yalnızca III.
E) I. ve II

Aşağıdakilerden hangileri finansal tablolar analizinin dolaylı ön koşullarından değildir?

Sektörel ortamın koşullarının analizde dikkate alınması
Ekonomik ortamın koşullarının analizde dikkate alınması
İşletmenin yapısal ve yönetsel koşullarının analizde dikkate alınması
Muhasebe uygulama koşullarının analizde dikkate alınması

A) Yalnızca II.
B) Yalnızca IV.
C) I. ve II
D) Yalnızca III.
E) I. ve III

Finansal tablolar analisti analizini yapacağı şirketin, sektördeki en başarılı şirket veya başarılı birkaç şirketlere göre durumlarını karşılaştıracak şekilde analiz yapmayı amaçlıyor ise bu analiz için kullanması gereken standart oranlar aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Standart maliyetler

B) Sektör (sanayi) standartları

C) Tarihi standartlar

D) Bütçe standartları

E) İdeal standartlar

Muhasebe bilgi sistemi, ürettiği bilgilerle aşağıdaki yönetim faaliyetlerinin hangisine doğrudan katkıda bulunmaz?

A) İşletme faaliyetlerinin planlanması

B) Yeni pazarların oluşturulması

C) Faaliyetlerin kontrolünün sağlanması

D) Yönetimin varlıklar üzerindeki sorumluluğunu yerine getirme

E) Varlıkların korunmasının sağlanması

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün genel amaçlarından biri değildir?

A) Denetim için uygun verilerin elde edilmesi

B) Yasal ve yönetsel kurallara uygunluk

C) İşletme varlıklarının korunması

D) Muhasebe bilgilerinin güvenilirliği

E) Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği

İşletmelerdeki bilgi akışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Üst yönetimden alt kademelere yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler iletilir

B) Üretilen mamullerin mamul stoklarına alınmasına ilişkin bilgi yatay bilgi akışına örnek olarak gösterilebilir

C) Yatay bilgi akışı, faaliyetlerin farklı aşamalarına ilişkin verilerin, bu işleri yapan kişiler arasındaki akışını ifade etmektedir

D) Üst yönetimden alt yönetime gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgi akışı vardır

E) Alt basamaklardan üst basamaklara gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgi akışı vardır

Belgelendirme işlemi bilgi işlem faaliyetlerinden hangisine bir örnek olabilir?

A) Çoğaltma

B) Sınıflandırma

C) Toplama

D) Kayıt

E) Özetleme

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sistemine girdi olarak dahil edilebilecek bir işlem değildir?

A) Personel ücretlerinin tahakkuk etmesi

B) Kredili olarak mal satılması

C) İşletmeye personel alınması

D) Personel ücretlerinin ödenmesi

E) KDV mahsubunun yapılması

İşletmenin ihtiyaç duyulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulması ve bu kaynakların işletme içinde dağıtımı ve kontrolü ile ilgili destek sağlamak ve bu faaliyetlere ilişkin bilgi üreten sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim bilgi sistemi

B) Pazarlama bilgi sistemi

C) Finans bilgi sistemi

D) Muhasebe bilgi sistemi

E) İnsan kaynakları bilgi sistemi

Aşağıdakilerden hangisi haberleşme sisteminin elemanlarından değildir?

A) Bilgi akışı

B) Veri tabanı sistemleri

C) Haberleşme kanalları

D) Yönetim basamakları

E) Faaliyet birimleri

Dış kaynaklardan doğrulama tekniklerine ait aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A) Alınan krediler

B) Amortisman bakiyeleri

C) Avukatlar veya finansörler tarafından emanet veya teminat olarak tutulan tapu senetleri, Ticari borç bakiyeleri gibi, tutar ve hususların teyit edilmesi amacıyla kullanılır.

D) Banka hesap bakiyeleri ve bankadaki işletme ile ilgili diğer bilgiler

E) Üçüncü taraflarca işlenmek üzere veya konsinye olarak gümrüklü antrepolarda tutulan stoklar

Önemlilik ile denetim riski arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Önemlilik seviyesi arttıkça, denetim riski azalır veya önemlilik seviyesi azaldıkça denetim riski artar

B) Denetçi, planlama aşamasında finansal tablolar üzerinde önemli yanlışlığa sebep olabilecek konuları belirler.

C) Önemlilik ile denetim riski seviyesi arasında ters yönlü bir ilişki vardır

D) Denetçi belirlenmiş önemli yanlışlık riskini mümkünse azaltmak durumundadır

E) Denetçi planlanmış denetimin yapısını, şeklini ve ücretini değiştirmeyip uygulamak durumundadır.

Ek denetim teknikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İnceleme

B) Gözetim

C) Yeniden hesaplama

D) Bilgi toplama

E) Doğrulama

Analitik inceleme teknikleri, işletmeye ait finansal bilgilerin incelenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Amortisman gideri tahmini gibi denetçinin beklentileri

B) İşletmenin borç ve likidite oranının, faaliyette bulunulan sektör ortalamasıyla karşılaştırılması

C) Önceki dönemlere ait karşılaştırılabilir nitelikteki bilgiler

D) İşletmenin satışlarının ticari alacaklarına oranının, faaliyette bulunulan sektör ortalamasıyla karşılaştırılması

E) Bütçe ve tahminler gibi işletmenin beklediği sonuçlar

Muhasebe tahminin denetiminde yapılması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Bilgi işlem sisteminin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi

B) İşletme yönetiminin kullandığı süreçlerin gözden geçirilmesi ve test edilmesi

C) İşletme yönetiminin onay süreçlerinin gözden geçirilmesi

D) Bilanço tarihinden sonraki olayların incelenmesi

E) Hesaplamaların test edilmesi

Denetçinin bir uzman ile çalışması durumunda dikkate alınacak konular arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Uzman çalışmasının kapsamının belirlenmesi

B) Uzmanın mesleki yeterliliği ve tarafsızlığın belirlenmesi

C) Uzmanın çalışmasının değerlendirilmesi

D) Denetim raporunda uzman raporuna atıfta bulunulması

E) Uzmanın raporunun denetim raporuna alınması

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme tartışmalarını önceleyen bir yazardır?

A) Joseph Schumpeter

B) John Dunning

C) Roland Robertson

D) Ronald Coase

E) Oliver Williamson

Aşağıdakilerden hangisi AŞIRI KÜRESELLEŞMECİ görüşlerden biri değildir?

A) Kültürel alandaki küreselleşme piyasaları tektipleştirmektedir.

B) Çok Uluslu şirketler küresel ekonomiye yön vermektedir.

C) Ulus devlet küreselleşmeye yönetmektedir.

D) Finansal piyasalardaki küreselleşme merkez bankalarının özerkliğini zayıflatmaktadır.

E) Bilişim teknolojileri küreselleşme sürecini hızlandırmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi FORDİZMİN yapısal krizine yol açan nedenlerden biri değildir?

A) Tüketici davranışlarındaki değişiklikler.

B) Enflasyon.

C) Fordist üretim paradigması teknik sınırlarına ulaşması.

D) Kadınların çalışma hayatına girmesi.

E) Uluslararası rekabet.

Gerçek kişi tarafından tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen gelir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ücret

B) Gayrimenkul sermaye iradı

C) Menkul sermaye iradı

D) Ticari kazanç

E) Diğer kazanç ve irat

Aşağıdaki kazançlardan hangisi serbest meslek kazancı olarak beyan edilemez?

A) Diş protezcisinin elde ettiği gelir

B) Tahkim işleri nedeniyle hakemlerin aldıkları ücretler

C) Adi şirketler tarafından serbest meslek faaliyetleri sonucunda elde edilen kazançlar

D) Gümrük komisyoncuların elde ettiği kazançlar

E) Kolektif şirketler tarafından serbest meslek faaliyeti sonucunda doğan kazançlar

Serbest meslek faaliyeti ile uğraşan bir kolektif şirket için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hiçbiri

B) Ortaklarının elde ettiği gelir ticari kazanç sayılır

C) Bilanço esasına göre defter tutamaz

D) Bilanço esasına göre tuttuğu defter serbest meslek kazancı defteri yerine geçer

E) Kazancını serbest meslek kazanç defteri üzerinden tespit edemezler

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında serbest meslek erbabı sayılmaz?

A) Noterler

B) Borsa ajan ve acentaları

C) Sigorta prodüktörleri

D) Dava vekilleri

E) Gümrük komisyoncuları

Serbest meslek faaliyetinde bulunan bir adi komandit şirkette komandite ortak olan Bay A’nın elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisine girer?

A) Serbest meslek kazancı

B) Menkul sermaye iradı

C) Ücret

D) Diğer kazanç ve irat

E) Ticari kazanç

Serbest meslek faaliyetinde bulunan bir kolektif şirkette ortak olan Bay A’nın elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisine girer?

A) Ücret

B) Gayrimenkul sermaye iradı

C) Ticari kazanç

D) Menkul sermaye iradı

E) Serbest meslek kazancı

Mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olan mükellef A 2010 yılında mesken olarak kiraya verdiği konuttan elde ettiği gelir için aşağıdaki gayrimenkul sermaye iradı istisnalarından hangisini kullanabilir?

A) Gayrimenkul sermaye iradının tamamı

B) 2.600.YTL

C) 2.200.YTL

D) Hiçbiri

E) 2.000.YTL

Vergi hukukunda, beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde derinlemesine yapılan araştırmaya ne ad verilir?

A) Araştırma

B) İnceleme

C) Yoklama

D) Arama

E) Teftiş

Aşağıdakilerden hangisinde, bir işletmenin ana bütçesini oluşturan temel bütçeler doğru olarak verilmiştir?

A) Faaliyet bütçeleri Satış bütçesi Üretim bütçesi

B) Gelir bütçesi Üretim bütçesi Genel yönetim giderleri bütçesi

C) Satış bütçesi Üretim bütçesi Genel yönetim giderleri bütçesi

D) Yatırım bütçesi Satış bütçesi Genel yönetim giderleri bütçesi

E) Faaliyet bütçeleri Yatırım bütçesi Finansman bütçesi

Üretim bütçesi hazırlanırken gerekli olan üretim miktarı aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılarak belirlenebilir?

A) Fiili satış miktarı + mevcut dönem sonu stok miktarı

B) Bütçelenen satış miktarı + dönem başı istenen stok miktarı

C) Bütçelenen satış miktarı + dönem sonu istenen stok miktarı mevcut dönem başı stok miktarı

D) Fiili satış miktarı + dönem başı istenen stok miktarı mevcut dönem sonu stok miktarı

E) Bütçelenen satış miktarı + dönem başı istenen stok miktarı mevcut dönem sonu stok miktarı

Aşağıdakilerden hangisi “…..istisnalarla yönetim” ilkesinin gereğidir?

A) Olumlu ve/veya olumsuz sapmalar analiz edilmez.

B) Olumsuz bütçe sapmaları analiz edilirken, olumlu sapmalar analiz edilmez.

C) Her türlü olumsuz bütçe sapması analiz edilir.

D) Her türlü olumlu bütçe sapması analiz edilir.

E) Tolerans aralığı dışında kalan bütçe sapmaları analiz edilir.

Faaliyet bütçelerinin hazırlanmasına aşağıdakilerden hangisi temel oluşturur?

A) Mamulün birim maliyetinin tahmini

B) Proforma gelir tablosu

C) Satışların tahmini

D) Üretim miktarının tahmini

E) Proforma bilanço

Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyetleri esas alarak fiyatlandırma yapan bir işletmenin kesinlikle maliyete ekleyemeyeceği bir gider türüdür?

A) Direkt işçilik gideri

B) Amortisman gideri

C) Direkt ilk madde ve malzeme gideri

D) Endirekt malzeme gideri

E) Elektrik gideri

Olası farklı faaliyet hacimleri için hazırlanmış bütçelere ne denir?

A) Faaliyet bütçesi

B) Genel bütçe

C) Esnek bütçe

D) Üretim bütçesi

E) Statik bütçe

İşletmede ilgili üretim döneminde oluşan ve birim başına düşen bazı maliyet bilgileri şöyledir:

Direkt ilk madde ve malzeme giderleri: 5 TL/birim
Direkt İşçilik Giderleri: 1 TL/birim
Değişken Genel Üretim Giderleri: 2 TL/birim
Sabit Genel Üretim Giderleri: 2 TL/birim
Mamulün birim satış fiyatı en düşük kaç TL olmalıdır?

A) 10

B) 8

C) 4

D) 5

E) 6

Aşağıdakilerden hangisi üretim bütçesinden etkilenerek düzenlenen bir bütçe değildir?

A) Direkt hammadde ve malzeme satın alma bütçesi

B) Genel üretim giderleri bütçesi

C) Direkt hammadde ve malzeme kullanım bütçesi

D) Satış bütçesi

E) Direkt işçilik giderleri bütçesi

Dosyalar, kullanım biçimleri, yerleri ve amaçları bakımından çeşitli gruplara ayrılırlar.İşlem yapılmak üzere gelen evrakın konulduğu dosyalar hangisidir?

A) Bekleme dosyalar

B) Geçici dosyalar

C) Karma dosyalar

D) Daimi dosyalar

E) Bölümlenen dosyalar

Çağdaş büro modelleri arasında sayılan yaratıcı bürolar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Çalışanlar kendi evlerini işyeri olarak kullanmaktadırlar.

B) İlk akla gelen örneği, gezici bürolardır.

C) Model, çalışanların sosyalleşmelerini ve iş hayatına entegre olmalarını zorlaştırmaktadır.

D) Anahtar kavram yeni mekan konseptidir: Ofis ortamının daha özgür hale getirilmesi, mekan analizleri ve yerleştirme ile ilgili eski kuralları bir kenara bırakılması, hiyerarşik olmak yerine daha esnek ve alışılmadık tasarımlara odaklanılmasıdır.

E) Bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenen ve belli bir fiziksel mekana bağımlı olmayı gerektirmeyen ofis anlamına gelmektedir.

Üzerinde yapılması gereken tüm işlemlerin tamamlandığı evrakın konulacağı dosyalar hangi grupta ele alınır?

A) Bölümlenen dosyalar

B) Geçici dosyalar

C) Daimi dosyalar

D) Karma dosyalar

E) Bekleme dosyalar

Hangi ifade yanlıştır?

A) Örgütlerin hizmet ve çalışma konusu ne olursa olsun mutlaka büro hizmetleri vardır.

B) İç müşteriler aynı işyerinde çalışanlardır.

C) Büro, büro faaliyetleri için gerekli insan ve ekipmanla donatılmış çalışma yeridir.

D) Dış müşteriler, örgütün hizmetlerinden faydalanan veya ürünlerini satın alan ya da gelecekte bunlardan faydalanacak kişi ve kuruluşlardır.

E) Sanal bürolar, klasik büro türlerindendir.

Açık ve özel büro ayırımı büroların hangi tip sınıflandırması altında incelenir?

A) Sanallık durumuna gore

B) Uzmanlık alanlarına gore

C) Yerleşim biçimlerine gore

D) Kuruluş amaçlarına gore

E) Ait oldukları kurumlara gore

Aşağıdakilerden hangisi klasik büro türlerinden birisi değildir?

A) Sanal organizasyonlar

B) Yerleşim biçimlerine göre organizasyonlar

C) Ait oldukları kurumlara göre organizasyonlar

D) Organizasyonların kuruluş amaçlarına göre organizasyonlar

E) Uzmanlık alanlarına göre organizasyonlar

Aşağıdakilerden hangisi iletişim geliştirme yöntemleri arasında sayılamaz?

A) Eylemle açıklama

B) İş ortamının tehditkar olması

C) Mesajı gönderenin mesajı alanın tepkilerine dikkat etmesi

D) Mesajı alanın dünyasına duyarlılık

E) Yeterince tekrarlama

Aşağıdakilerden hangi DİİB müracaatlarını değerlendirme kriterlerinden biri değildir?

A) İthal eşyanın birim fiyatı

B) Faaliyetin katma değer yaratan, kapasite kullanımını artıran, rekabet gücü sağlayan nitelikte olması,

C) İthal eşyasının ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,

D) Ülkemizde yerleşik üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi, 

E) Firmaların performansları

Aşağıdakilerden hangisi Dahilde İşleme Rejimi kapsamında sağlanan imkânlardan değildir?

A) Vergi, Resim ve Harç İstisnası

B) İthalatta Gümrük Vergisi ve KDV Muafiyeti

C) Banka muamele komisyonlarından istisna

D) Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade edilmesi

E) KKDF İstisnası

Hangi Şirketler Dış Ticaret Sermaye Şirketi olarak ilan edilebilmektedir?

A) Asgari 2 Milyon YTL Ödenmiş Sermayesi ve 100 Milyon ABD $ İhracatı olan şirketler. 

B) Asgari 5 Milyon YTL Ödenmiş Sermayesi ve 150 Milyon ABD $ İhracatı olan şirketler.

C) Asgari 2 Milyon YTL Ödenmiş Sermayesi ve 50 Milyon ABD $ İhracatı olan şirketler.

D) Asgari 2 Milyon YTL Ödenmiş Sermayesi ve 150 Milyon ABD $ İhracatı olan şirketler.

E) Asgari 5 Milyon YTL Ödenmiş Sermayesi ve 50 Milyon ABD $ İhracatı olan şirketler.

Aşağıdakilerden hangisi ihracatta kullanılan belgelerden biri değildir?

A) Analiz Raporu

B) Ürün Fotoğrafı

C) Fatura

D) Gümrük Beyannamesi

E) Bitki Sağlık Sertifikası

Bir malın işlenmek üzere yurt dışına ihraç edildikten sonra ithalatı için kullanılan sistem hangisidir?

A) Vergi, Resim ve Harç İstisnası

B) İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

C) Serbest Bölge

D) Dahilde İşleme

E) Hariçte İşleme

İhracatçı Kimdir?

A) Vergi Numarası olan gerçek veya tüzel kişiler

B) İhracatçı Birliklerine üye ve Vergi Numarası olan gerçek ve tüzel kişiler

C) İhracatçı Birliklerine üye gerçek kişiler

D) İhracatçı Birliklerine üye ve Vergi Numarası olan sermaye şirketleri

E) Vergi Numarası olan tüzel kişiler

Dahilde İşeme Rejiminde hangi kuruluşun görevi yoktur?

A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

B) İhracatçı Birlikleri

C) Ekonomi Bakanlığı

D) Türkiye Şeker Kurumu

E) Milli Eğitim Bakanlığı

Merkez bankası döviz kurunu dengelemek için piyasadan dövizsatın almıştır ancak rezerv paranın artmasını istememektedir bunun için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A) Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin artması ve kamu mevduatında düşüş olması gerekir

B) Merkez bankası bilançosunun varlık kısmında API kaleminin artması veya kamu mevduatında azalma olması gerekir

C) Merkez bankası bilançosunun varlık kısmında API kaleminin azalması veya kamu mevduatında artış olması gerekir

D) Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin artması veya kamu mevduatında artış olması gerekir

E) Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin azalması veya kamu mevduatında düşüş olması gerekir

Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının artmasına neden olur?

A) Piyasa faiz oranındaki artış

B) Banka dışı kesim nakit / mevduat oranının artması

C) Serbest rezervlerdeki artış

D) Reeskont faiz oranıdaki artış

E) Belirsizliklerdeki artış

Para talebi aynı kalırken zorunlu rezerv oranının artırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Rezerv para azalır, fiyatlar genel düzeyi artar

B) Rezerv para değişmez, diyatlar genel düzeyi düşer

C) Rezerv para artar, fiyatlar genel düzeyi düşer

D) Rezerv para artar, fiyatlar genel düzeyi değişmez

E) Rezerv para azalır, fiyatlar genel düzeyi düşer

Seçilmiş belli sayıda mal ve hizmetin farklı dönemlerdeki ağırlıklı ortalama fiyatının, baz olarak alınan belli bir dönemin fiyatına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretici fiyat endeksi

B) Tüketici fiyat endeksi

C) Fiyat endeksi

D) GSYİH deflatörü

E) Enflasyon oranı

Üretici fiyat endeksinde en fazla ağırlığı olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım sektörü

B) İmalat sanayi

C) Avcılık, ormancılık ve balıkçılık

D) Elektrik, doğalgaz ve su

E) Madencilik ve taşocakçılığı

Aşağıdakilerden hangisi en kapsamlı fiyat endeksidir?

A) GSYİH deflatörü

B) Toptan eşya fiyat endeksi

C) Üretici fiyat endeksi

D) Ücretliler geçinme endeksi

E) Tüketici fiyat endeksi

Aşağıdakilerden hangisi sıkı para politikası izlendiğine işaret eder?

A) Rezerv para miktarını çok az artması

B) Rezerv para miktarındaki çok fazla artış

C) Faiz oranlarının düşmesi

D) Emisyon hacminin artması

E) Rezerv para miktarının çok fazla azalması

Bir işletmenin 20 000 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; brüt satış kârı kaleminin yüzdesi % 20, faaliyet kârının yüzdesi de % 12 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin aynı dönemdeki faaliyet giderlerinin toplamı kaç TL’dir?

A) Bu bilgilerle, faaliyet giderlerinin toplamı hesaplanamaz.

B) 1 400 TL

C) 2 600 TL

D) 1 800 TL

E) 1 600 TL

Bir işletmenin 50 000 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; dönem kârı kaleminin yüzdesi % 32, dönem net kârının yüzdesi de % 24 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin aynı dönemde ayırdığı vergi ve diğer yasal yükümlülüklerinin karşılığı kaç TL’dir?

A) 16 000 TL

B) 9 000 TL

C) 12 000 TL

D) 8 000 TL

E) 4 000 TL

Karşılaştırmalı (Mukayeseli) tablolar tekniğini aynı zamanda bir “…..…” dir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Dış analiz

B) Statik analiz

C) Dinamik analiz

D) İç analiz

E) Yönetim analizi

Bir işletmenin 500TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; faaliyet kârı kaleminin yüzdesi % 30 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin faaliyet kârı kaç TL’dir?

A) 320 TL

B) 150 TL

C) 180 TL

D) 350 TL

E) 30 TL

Bir işletmenin hesaplarında ortaya çıkan genel eğilimleri saptayarak gerekli müdahaleleri yapmak amacıyla uygulanan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dikey Yüzdeler Tekniği

B) Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Tablolar Analizi Tekniği

C) Sektörel Analiz Tekniği

D) Oran Analizi Tekniği

E) Trend Yüzdeleri Tekniği

Dikey yüzdeler tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

A) Dikey yüzdeler genel toplamlarına göre hesaplanabilir.

B) Dikey yüzdeler iki farklı zamandaki değişimi saptamak amacıyla hesaplanır.

C) Dikey yüzdeler gelir tablosu söz konusu ise net satışlar toplamına göre hesaplanabilir.

D) Dikey yüzdeler grup toplamlarına göre hesaplanabilir.

E) Dikey yüzdeler analizi esas itibariyle statik bir analizdir.

Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer’ın savlarından biri değildir?

A) Doğrudan yabancı sermayenin arkasında yatan güdü örgütsel denetimdir.

B) Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebi değildir.

C) Mülkiyet üstünlüğü yoksa uluslararasılaşma olamaz.

D) Teknoloji bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.

E) Uluslarasılaşma Çatışmayı Ortadan kaldırır.

2009 Yılına ilişkin olarak ortaya çıkan kurum zararı en son hangi yılın kurumlar vergisi beyannamesindeki kardan mahsup edilebilir?

A) 2011

B) 2010

C) 2003

D) 2013

E) 2014

Aşağıdakilerden hangisi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumlar vergisi muafiyetine tabi değildir?

A) Darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü

B) Sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler

C) Özelleştirme idaresi başkanlığı

D) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları

E) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri

 

Para kazanmak için ne yapabilirim ?

iş fikirleri

ek iş

evde yapılabilecek işler

yan gelir

evde iş

 

Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek bir gider unsuru değildir?

A) Para cezaları

B) Kanuni hükümlere göre ayrılan amortismanlar

C) İşletme ile ilgili belediye vergileri, harçlar

D) Sendikalara ödenen aidatlar

E) İşle ilgili olarak ilama bağlı ödenen zarar, ziyanlar ve tazminatlar

Dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilenlerde tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

A) Ülkeyi terk etmesinden itibaren otuz gün içinde

B) Ülkeyi terk etmesinden itibaren on beş gün içinde

C) Ülkeyi terk etmesinden önceki on beş gün içinde

D) Ülkeyi terk ettiği ayı takip eden dördüncü ayın 25’ne kadar

E) Ülkeyi terk ettiği ayın sonuna kadar

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile taşınmazlar ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tam mükellef kurumların yararlanabilmesi

B) En az iki tam yıl aktifte kalma şartı

C) Kazancın tamamının istisna olması

D) İstisna edilen kazancın beş yıl işletmeden çekilmeme şartı

E) Rüçhan haklarının da aynı istisnaya dahil edilmiş olması

Aşağıdaki durumların hangisinde, Türkiye’de altı aydan fazla kalan yabancı uyruklu kişi Türkiye’de yerleşmiş sayılır?

A) Skyfall filminin İstanbul; Adana ve Fethiye’deki çekimlerini izlemek için Türkiye’de görevlendirilen Daily Mirror Gazetesi’nin yabancı uyruklu magazin muhabiri

B) Bodrum’da bir ev satın alarak evden çalışma (homeOfis) tarzında emlak komisyonculuğu ile iştigal etmeye başlayan yabancı uyruklu kişi

C) Uyuşturucu madde ticareti yaparken tutuklanıp Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi uyarınca 8 yıl hapis cezasına mahkûm edilen yabancı uyruklu kişi

D) Uyuşturucu madde ticareti yaparken tutuklanıp Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi uyarınca 8 yıl hapis cezasına mahkûm edilen yabancı uyruklu kişi

E) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans öğrenimi gören yabancı uyruklu IV. sınıf öğrencisi

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?

A) Gerçek kişiler

B) Kolektif şirket ortakları

C) İş ortaklıkları

D) Adi şirket

E) Adi komandit şirket ortakları

Ticari sermayeye dahil olmayan binek otomobil hangi değerleme esası kullanılarak değerlenir?

A) Borsa rayici

B) İtibari değer

C) Mukayyet değer

D) Emsal bedel

E) Maliyet bedeli

Vergi borcu nedeniyle 7 Mart 2012 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine karşı dava açma süresinin son tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 21 Mart 2012

B) 7 Mayıs 2012

C) 7 Mayıs 2012

D) 7 Nisan 2012

E) 14 Mart 2012

Verimliliği arttırmayı amaçlayan sistematik çalışmalar bütünü olan ve bir işin en iyi yapılış biçimi ve tamamlanma süresinin ortaya konduğu yönetsel araç hangisidir?

A) İş Etüdü

B) İş Gerekleri

C) İş Analizi

D) İş Tanımı

E) İş Tasarımı

Bir örgütte çalışanlar tarafından yerine getirilen tüm işlerin ayrıntılı biçimde incelenmesi; bir işin içerdiği görevlerin, sorumlulukların ve bu işi üstlenecek kişilerde bulunması gereken niteliklerin sistematik biçimde incelenmesi sürecine ne ad verilir?

A) İş Etüdü

B) İş Gerekleri

C) İş Tanımı

D) İş Tasarımı

E) İş Analizi

Bireysel zaman yönetimi yöntemlerinden hangisi, “…..istediğinizi yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız” anlayışına dayalıdır ve “…..Çabalarınızı öncelikle en önemli işleriniz üzerinde yoğunlaştırın” der?

A) ABC Yaklaşımı

B) Hedef Belirleme Yaklaşımı

C) Savaşçı Yaklaşım

D) Beceri Yaklaşımı

E) Sihirli Araç Yaklaşımı

İşin yapılışı için gerekli zaman standartlarını belirlemeyi hedefleyen teknik hangisidir?

A) İş Genişletme

B) İş Zenginleştirme

C) İş Ölçümü

D) Hareket etüdü

E) İş Analizi

Personele kendi işini planlama, örgütleme, denetleme ve değerlendirme konusunda daha fazla sorumluluk verilmesine ne ad verilir?

A) Sosyalizasyon

B) Kalite Çemberi

C) İş Genişletme

D) İş Zenginleştirme

E) Rotasyon

Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde çalışanın değişik durumlarındaki ve değişik zamanlardaki ilginç tepkileri veya davranışları, üstleri tarafından sistematik şekilde not edilir; not edilen olaylar ve davranışlar olumlu veya olumsuz tüm olay ve davranışları kapsar?

A) Kritik olay yöntemi

B) Kontrol listesi yöntemi

C) Sıralama yöntemi

D) Dereceleme yöntemi

E) Ayrıntılı değerlendirme formu yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi bir iş analizi yöntemi değildir?

A) Anket

B) Hareket etüdü

C) KarmaYöntem

D) Gözlem

E) Görüşme

Türkiye’nin Ticari Haklarının Korunması Mevzuatının uygulamasında hangi Genel Müdürlük görevlendirilmiştir?

A) İhracat Genel Müdürlüğü

B) Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

C) İthalat Genel Müdürlüğü

D) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

E) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

Piyasa gözetimi ve denetimi nedir?

A) Ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olup olmadığının yetkili kuruluşlarca piyasada denetlenmesidir. 

B) Ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olup olmadığının yetkili kuruluşlarca ithalat sırasında belge üzerinden denetlenmesidir

C) Ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olup olmadığının yetkili kuruluşlarca ithalat öncesinde denetlenmesidir.

D) Ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olup olmadığının yetkili kuruluşlarca ithalat sırasında fiziki muayene ile denetlenmesidir.

E) Ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olup olmadığının gümrük idaresince ithalat sırasında denetlenmesidir

Gümrük Vergileri hangi yasal mevzuata dayanılarak alınabilmektedir?

A) Yasa

B) Tebliğ

C) Tüzük

D) Yönetmelik

E) Genelge

Gözetim Belgesi nasıl düzenlenmektedir?

A) Müracaat üzerine geçmiş performansa bakılarak

B) Müracaat üzerine firmanın kayıtlı olduğu bölgenin kalkınmışlığına göre

C) Müracaat üzerine firma kapasitesi ile orantılı olarak

D) Müracaat üzerine kota ile

E) Müracaat üzerine otomatik

Serbest Bölgeler nasıl tanımlanabilir?

A) Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırlarında dışında olmakla beraber, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, her türlü faaliyetin herhangi bir izin alınmaksızın serbestçe yapılabildiği bölgeler olarak tanımlanmaktadır.

B) Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırlarında dışında olmakla beraber, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı, fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan ticaret ve üretim bölgeleri olarak tanımlanmaktadır. 

C) Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde yer almakla beraber, gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı, fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan ticaret ve üretim bölgeleri olarak tanımlanmaktadır.

D) Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde yer almakla beraber, gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, her türlü faaliyetin herhangi bir izin alınmaksızın serbestçe yapılabildiği bölgeler olarak tanımlanmaktadır.

E) Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırlarında dışında olmakla beraber, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için bazı harçların alındığı ticaret ve üretim bölgeleri olarak tanımlanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatının amacı değildir?

A) En iyi kalite ürün ithalatını sağlamak

B) Dış alıcıların ürünlerimizi tercih etmesini sağlamak

C) İthal ürünlerde yanıltıcı uygulamaları önlemek, tüketiciyi koruyucu tedbirleri almak

D) Uluslararası ticarette teknik engel oluşumunu önlemek

E) Piyasaya güvenli ürün arzını sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi tarife dışı engellerden birisi değildir?

A) Teknik engeller

B) Miktar kısıtlamaları

C) İthal yasakları

D) Kambiyo rejimleri

E) Gümrük vergisi

Tarife Kontenjanı Nedir?

A) Belirli miktardaki ürünler ve belirli dönemler için gümrük vergilerinin %50 indirimli uygulanmasıdır.

B) Belirli miktardaki ürünler ve belirli dönemler için gümrük vergilerinin arttırılmasıdır.

C) Belirli ürünlerdeki gümrük vergisi tarifelerin sürekli olarak sıfırlanmasıdır.

D) Belirli miktardaki ürünler ve belirli dönemler için gümrük vergilerinin indirimli veya sıfır uygulanmasıdır.

E) Belirli miktardaki ürünler ve belirli dönemler için gümrük vergilerinin %50 arttırılarak uygulanmasıdır.

Türkiye ne zaman liberal ithalat politikalarını uygulamaya koymuştur?

A) 1980 yılından sonra dünyada da gelişen küreselleşme olgusu ile daha liberal bir ithalat politikası uygulamasına geçilmiştir. 

B) 1996 yılından sonra dünyada da gelişen küreselleşme olgusu ile daha liberal bir ithalat politikası uygulamasına geçilmiştir.

C) 1930 yılından sonra dünyada da gelişen küreselleşme olgusu ile daha liberal bir ithalat politikası uygulamasına geçilmiştir.

D) 2005 yılından sonra dünyada da gelişen küreselleşme olgusu ile daha liberal bir ithalat politikası uygulamasına geçilmiştir.

E) 1999 yılından sonra dünyada da gelişen küreselleşme olgusu ile daha liberal bir ithalat politikası uygulamasına geçilmiştir.

Türkiye’de standardı kim hazırlar?

A) Milli Eğitim Bakanlığı

B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

C) Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

D) TSE

E) Üniversiteler

İthalat sırasında aşağıdaki vergilerden hangisi alınmaz?

A) KDV

B) Özel Tüketim Vergisi

C) Gümrük Vergisi

D) Damping Vergisi

E) Gelir Vergisi

Kısa vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kısa vadeli yabancı kaynaklar; sürekli sermayeden, duran varlıklar çıkarıldıktan sonra kalan tutara eşittir. 

B) Kısa vadeli yabancı kaynaklara, brüt işletme sermayesi eklenirse dönen varlıklara eşit bir tutar elde edilir.

C) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, aktif toplamından sürekli sermaye tutarının çıkarılmasından sonra kalan tutara eşittir.

D) Kısa vadeli yabancı kaynaklar artarsa işletmenin likiditesi de artar.

E) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, işletmenin uzun vadeli yabancı kaynaklarının dışındaki tüm finansal kaynaklarını ifade eder.

Duran varlıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her hangi bir duran varlığın tutarı, her hangi bir dönen varlığın tutarından daha büyük olur.

B) Duran varlıklar, bir yıllık süre içinde nakte dönüşeceği varsayılan varlıklardır.

C) Duran varlıklardaki artışların, sabit maliyetlerde artış doğurması beklenmez.

D) Duran varlıklar ile net işletme sermayesinin toplamı sürekli sermaye tutarına eşittir.

E) Duran varlıkların likiditesi dönen varlıklardan yüksektir.

Duran varlıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Duran varlıklarlardaki artışlar, başlıca sabit maliyet artışı nedenlerinden biridir.

B) Duran varlıkların likiditesi dönen varlıklardan düşüktür.

C) Duran varlıklar, bir yıllık süre içinde nakte dönüşeceği varsayılan varlıklardır.

D) Duran varlıklar, bir yıldan uzun bir süre içinde nakte dönüşeceği varsayılan varlıklardır.

E) Duran varlıklar tutarı, sürekli sermaye tutarından çıkarılırsa; net işletme sermayesi elde edilir

Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelir tablosundaki hesap tutarları kümülatif (birikimli) tutarlardır.

B) İşletmenin bir dönem boyunca yürüttüğü her bir faaliyetten kaynaklanan toplam gelir ve giderler ile bunların sonuçlarını gösteren finansal tablodur.

C) Gelir tablosundaki gelir ve giderler nakit esasına göre hesaplanır.

D) Gelir tablosu dinamik özelliktedir.

E) Gelir tablosu dönemsel faaliyetlerin sonuçlarını gösterir.

Kısa vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kısa vadeli yabancı kaynaklara, net işletme sermayesi eklenirse dönen varlıklara eşit bir tutar elde edilir.

B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, işletmenin uzun vadeli kaynaklarının dışındaki finansal kaynaklarını ifade eder.

C) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, aktif toplamından sürekli sermayenin çıkarılmasından sonra kalan tutara eşittir.

D) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, bilanço tarihi itibariyle vadesine bir yıl ve daha kısa süre kalmış olan borç ve yükümlülükleri ifade eder.

E) Kısa vadeli yabancı kaynaklar; sürekli sermayeden, duran varlıklar çıkarıldıktan sonra kalan tutara eşittir.

Uzun vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar, işletmenin dönemsel giderleri üzerinde bir etki doğurmaz.

B) Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar, işletmenin bir veya birkaç aktif hesabında artış doğurur.

C) Uzun vadeli yabancı kaynakların tutasrı, dönen varlıkların tutarından büyük olur.

D) Uzun vadeli yabancı kaynakların tutarı, sürekli sermaye tutarından daha büyük olur.

E) Uzun vadeli yabancı kaynaklara, özkaynaklar eklenirse sürekli sermaye hesaplanır.

Kredi analizi ile ilgili olarak kısa vadeli borçlar ile uzun vadeli borçlar arasındaki varsayımsal bir sınır (çubuk) gibi kabul edilerek, borç verenlerin kısa vadeli borçları azaltacak şekilde bu çubuğu yukarı itme eğiliminde; kredi kullanan işletmelerin ise uzun vadeli borçları artıracak şekilde aşağıya itme eğiliminde oldukları çizgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kredi durum çubuğu

B) Kredi sınır çubuğu

C) Kredi hareket doğrusu

D) Kredi sanal sınırı

E) Kredi pazarlık doğrusu

Finansal analizde kullanılan finansal verilerin çeşitliliğine veya finansal tablolar analizinin kimin için yapıldığına göre finansal analizler ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bu iki analiz türüdür?

A) İç analiz – Dış analiz

B) Kredi analizi – Yatırım analizi

C) Kredi analizi – Dinamik analiz

D) Yönetim analizi – Yatırım analizi

E) Statik analiz – Dinamik analiz

Belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, işletmenin finansal durumdaki değişmeleri açıklayan bir finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nakit akış tablosu

B) Net işletme sermayesi değişim tablosu

C) Gelir tablosu

D) Kâr dağıtım tablosu

E) Fon akış tablosu

Finansal tablolar analisti geçmiş 6 yılın ortalaması ile cari yıl değerlerini karşılaştıracak şekilde analiz yapmayı amaçlıyor ise bu analiz için kullanması gereken standart oranlar aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Bütçe standartları

B) Standart maliyetler

C) İdeal standartlar

D) Sektör (sanayi) standartları

E) Tarihi standartlar

Katma Değer Vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olmayan mükellefler bu vergiyi ne zaman ödemek zorundadırlar?

A) Beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

B) Tarh süresi içerisinde

C) Beyanname verilen tarihi takip eden yedi gün içerisinde

D) Beyanname verilen ayın sonuna kadar

E) Beyanname verdikleri tarihten itibaren onbeş gün içerisinde

Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren kaç gün süre verilir?

A) 20 gün

B) 15 gün

C) 10 gün

D) 30 gün

E) 7 gün

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi mükellefi değildir?

A) Her türlü şans ve talih oyunları tertip edenler

B) Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakları kiraya verenler

C) Transit taşımalarda gümrük işlemine muhatap olanlar

D) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler

E) Arızi ticari kazanç sağlamaya yönelik faaliyeti gerçekleştiren gerçek kişi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir